Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 16

?Hu Ya Job?

?Hu Ya Job?

Long kantri ya Uj, i gat wan man we i wosipim Jehova, nem blong hem Job. Hem i wan rijman mo i gat plante pikinini. Hem i kaen, i givhan long ol puaman, ol woman we man blong olgeta i ded finis, mo ol pikinini we oli no gat papa mo mama. From we Job i mekem samting we i stret, ?hem i no kasem trabol samtaem?

Job i no save se Setan i stap wajem hem. Jehova i talem long Setan se: ‘?Yu luk gudfala man blong mi Job? I no gat wan narafala man long wol we i olsem hem. Hem i stap obei long mi mo i mekem i stret.’ Setan i ansa se: ‘Be yes, hem i obei long yu nomo from we yu lukaot gud long hem mo yu blesem hem. Yu givim graon long hem mo plante sipsip mo buluk. Be yu traem tekemaot ol samting ya. Bae yu luk we hem i no moa wosipim yu.’ Jehova i talem se: ‘Yu save traem Job. Be bae mi no letem yu yu kilim hem i ded.’ ?From wanem Jehova i letem Setan i traem Job? Jehova i save se Job bambae i no lego hem.

Setan i mekem plante trabol long Job. Fastaem hem i sanem ol man Seba blong stilim ol buluk mo dongki blong Job. Afta, laetning i kilim ol sipsip blong hem oli ded. Ol man Koldia oli kam stilim ol kamel blong hem, mo oli kilim i ded ol man we oli stap lukaot long ol kamel ya. Afta, wan samting we i moa nogud i hapen. Olgeta pikinini blong Job oli ded, taem haos we oli stap mekem lafet long hem i foldaon antap long olgeta. Job i harem nogud tumas, be hem i no lego Jehova.

Setan i wantem se Job i harem nogud moa. Ale hem i mekem ol boela oli kamkamaot olbaot long bodi blong hem. Job i  harem i soa bitim mak. Hem i no save from wanem ol trabol ya i stap kasem hem. Nating se i olsem, hem i gohed blong wosipim Jehova. Jehova i luk samting ya, mo hem i glad long Job.

Afta, Setan i sanem tri man blong traem Job. Trifala i talem se: ‘Yu yu mekem wan sin mo yu haedem. Nao God i stap panisim yu.’ Job i talem se: ‘Mi no mekem wan nogud samting.’ Nao Job i ting se Jehova i stap mekem ol trabol oli kasem hem, mo i talem se God i mekem i no stret.

Wan yang man, nem blong hem Elihu, i stap lesin long storian blong trifala man ya wetem Job. Nao Elihu i toktok, i se: ‘Samting we yufala i talem i no stret. Jehova i hae moa i bitim save blong yumi. Hem i no save mekem wan nogud samting. Hem i stap luk evri samting, mo i stap givhan long ol man we oli trabol.’

Nao Jehova i toktok long Job, se: ‘?Taem we mi mi mekem heven mo wol, yu yu stap wea? ?From wanem yu stap talem se mi mekem i no stret? Yu stap toktok, be yu no save from wanem ol samting ya i hapen.’ Job i luksave se hem i rong, mo i talem se: ‘Mi mi rong. Mi harem ol narafala man nomo oli tokbaot yu, be naoia mi mi save gud yu. I no gat wan samting we yu yu no save mekem. Sore, mi stap tokbaot ol samting we mi no save.’

Taem ol trabol we Setan i mekem long Job i finis, Jehova i mekem Job i kam strong bakegen mo i givim plante moa samting i bitim fastaem. Job i laef longtaem mo i hapi. Jehova i blesem Job from we i obei long hem, nating se samtaem i had. ?Bambae yu yu mekem olsem Job? ?Bambae yu gohed blong wosipim Jehova, nomata wanem samting i hapen?

“Yufala i harem finis stori blong Job we hem i stanap strong mo ol blesing we Jehova i givim long hem.”—Jemes 5:11