Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 14

Wan Slef We i Obei Long God

Wan Slef We i Obei Long God

Josef i wan long ol lasbon boe blong Jekob. Ol bigfala brata blong hem oli luk se papa blong olgeta i laekem hem moa. ?Yu ting se oli laekem Josef? Nogat, oli jalus long hem mo oli agensem hem. Taem Josef i luk sam narakaen drim, hem i talemaot long ol brata blong hem. Olgeta oli ting se ol drim ya oli soemaot se wan dei bambae oli bodaon long hem. !Nao oli no laekem hem nating!

Wan dei, ol brata blong Josef oli stap lukaot long ol sipsip klosap long taon ya Sekem. Jekob i sanem Josef i go blong luk sipos oli oraet. Taem Josef i stap longwe long olgeta yet, oli luk hem, mo oli talem se: ‘!Yu luk! !Man blong drim ya i stap kam! !I gud yumi kilim hem i ded!’ Ale, oli holem hem, mo oli sakem hem i go long wan wel we i drae finis. Be Juda i talem se: ‘!Yumi no kilim hem i ded! !I moagud yumi salem hem blong i kam wan slef!’ Nao oli salem Josef long ol man Midian we oli pas blong go mekem bisnes long Ijip. Ol man ya oli givim 20 pis silva long olgeta, nao oli tekem Josef i go.

Ol brata blong Josef oli draonem kot blong hem long blad blong wan nani, mo oli sanem i go long papa blong olgeta. Oli talem se: ‘Yu traem luk. ?Hemia i kot blong Josef?’ Nao Jekob i ting se wan wael anamol i kakae Josef. Hem i harem nogud bitim mak. I no gat wan man we i save mekem hem i harem gud bakegen.

Ol man Midian oli tekem Josef i go long Ijip, nao oli salem hem i go long wan haeman we nem blong hem Potifa, blong i kam slef blong hem. Be Jehova i stap wetem Josef. Potifa i luk se Josef i wok gud mo hem i trastem hem. I no longtaem, hem i putumap Josef blong i lukaot long evri samting blong hem.

 Woman blong Potifa i luk se Josef i naes mo bodi blong hem i strong. Evri dei hem i askem long Josef blong i slip wetem hem. ?Josef i mekem wanem? Hem i no wantem. Hem i talem se: ‘!Nogat! !Hemia i rong ya! Masta blong mi i trastem mi, mo yu yu woman blong hem. !Sipos mi slip wetem yu, bae mi mekem sin agens long God!’

Wan dei, woman blong Potifa i traem fosem Josef blong i slip wetem hem. Hem i holem Josef long kot blong hem, be Josef i ronwe. Taem Potifa i kambak long haos, woman blong hem i talem se Josef i traem fosem hem blong i slip wetem hem. Be woman ya i giaman. Potifa i kros we i kros, nao i sakem Josef i go long kalabus. Be Jehova i no fogetem Josef.

“Yufala i mas putum yufala i stap aninit long bigfala paoa blong God, olsem nao long stret taem, bambae hem i leftemap yufala.”—1 Pita 5:6