Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 43

King Deved i Mekem Bigfala Sin

King Deved i Mekem Bigfala Sin

Taem Sol i ded, Deved i kam king. Hem i gat 30 yia long taem ya. Afta we sam yia i pas, hem i mekem wan samting we i nogud tumas. Wan naet, hem i stap wokbaot antap long ruf blong haos blong hem, nao hem i luk wan naes woman. Deved i faenemaot se nem blong woman ya Batseba, mo hem i mared long wan soldia we nem blong hem Uria. Ale, Deved i sanem sam man blong oli go tekem Batseba i kam. Nao Deved i slip wetem hem, mo hem i gat bel. Be Deved i traem haedem sin blong hem. Hem i talem long komanda blong ami se hem i mas putum Uria long fas laen blong ol soldia we oli fesem ol enemi, nao oli mas muv bak smol blong ol enemi oli kilim Uria i ded. Ale Uria i ded long faet, nao Deved i tekem Batseba i kam woman blong hem.

Jehova i luk ol nogud samting we i hapen. ?Hem i mekem wanem? Hem i sanem profet Natan i go luk Deved. Natan i talem long Deved se: ‘Wan rijman i gat plante buluk mo sipsip blong hem, mo wan puaman i gat wan smol sipsip nomo, we hem i stap lukaot gud long hem. Wan dei, rijman ya i girap, i go tekemaot smol sipsip blong puaman ya, wan nomo we hem i gat.’ Deved i kros tumas, i talem se: ‘!Rijman ya, i stret blong hem i ded!’ Natan i talem long Deved se: ‘!Be yu nao yu rijman ya!’ Deved i harem nogud bitim mak, nao i talem long Natan se: ‘Mi mi mekem samting we i nogud olgeta, i agens long Jehova.’ Sin blong Deved i mekem se hem mo famle blong hem oli kasem bigfala trabol. Jehova i panisim hem be i no kilim hem i ded, from we Deved i no giaman mo i mekem tingting blong hem i stap daon.

Deved i wantem wokem wan haos blong Jehova, be Jehova i  jusum Solomon, pikinini blong Deved, blong i wokem haos ya. Deved i rerem plante samting blong Solomon, mo i talem se: ‘Haos blong Jehova i mas wan nambawan haos. Solomon i yang yet. Bae mi rerem ol samting blong givhan long hem.’ Deved i givim plante mane, mo i faenem ol man we oli gat gudhan blong mekem ol defdefren wok. Hem i hivimap gol mo silva, mo i karem ol gudfala wud ya sida long Taea mo Saedon. Bifo we Deved i ded, hem i givim ol plan blong haos ya long Solomon, mo i talem se: ‘Mi mi raetemdaon ol samting ya stret olsem Jehova i talem. Jehova bae i givhan long yu. Yu no fraet, yu mekem tingting blong yu i strong, mo yu wok had.’

“Sipos yu stap traem haedem ol sin blong yu, bambae yu no save win . . . Be sipos yu . . . talemaot ol sin ya blong yu long [Jehova], mo yu gowe long olgeta, hem bambae i gat sore long yu.”—Ol Proveb 28:13