Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 56

Josaea i Laekem Tumas Loa Blong God

Josaea i Laekem Tumas Loa Blong God

Josaea i kam king blong Juda taem hem i gat eit yia nomo. Long taem ya, ol man oli stap wosipim ol aedol mo mekem majik. Taem Josaea i gat 16 yia, hem i traehad blong faenemaot stret rod blong wosipim Jehova. Taem hem i gat 20 yia, hem i stat blong spolem ol aedol mo ol olta long kantri ya. Mo taem hem i gat 26 yia, hem i mekem plan blong wokem gud haos blong Jehova bakegen.

Hae pris Hilkia, i faenem buk blong Loa long haos blong God. Maet hemia sem hanraet we Moses i bin raetem. Nao sekretari blong king we nem blong hem Safan, i karem buk ya i kam long Josaea, mo i ridimaot Loa long hem. Josaea i lesin gud, mo hem i kasem save se ol man oli no moa obei long Jehova blong plante yia. Nao King Josaea i talem long Hilkia se: ‘Jehova i kros tumas long yumi. Yu go toktok long hem. Bae hem i talem wanem we yumi mas mekem.’ Woman profet ya Hulda i talemaot ansa blong Jehova long olgeta, se: ‘Ol man Juda oli lego mi finis. Bae mi panisim olgeta. Be bae mi no panisim olgeta taem Josaea i stap king, from we hem i mekem tingting blong hem i stap daon.’

Taem King Josaea i harem tok ya, hem i singaot ol man Juda oli kam long haos blong God. Nao hem i ridimaot Loa blong Jehova long olgeta. Josaea mo ol man oli promes se bambae oli obei long Jehova wetem fulhat blong olgeta.

Ol man Juda oli no mekem lafet blong Pasova blong plante yia. Be taem Josaea i ridim long Loa se oli mas mekem lafet ya evri yia, hem i  talem long ol man se: ‘Bae yumi mekem lafet blong Pasova blong wosipim Jehova.’ Nao Josaea i mekem rere plante anamol olsem sakrefaes. Mo hem i mekem wan grup blong ol man blong singsing long haos blong God. Nao ol man Juda oli joen blong mekem lafet blong Pasova, mo biaen, oli mekem Lafet Blong Kakae Bred We i No Gat Is long hem blong seven dei. Stat long taem blong Samuel bifo, i neva gat wan Lafet blong Pasova we i olsem. Josaea i laekem tumas Loa blong God. ?Olsem wanem long yu? ?Yu yu glad blong stadi blong kasem save moa long Jehova?

“Tok blong yu i olsem laet. Oltaem hem i stap soemaot rod blong mi, mo i stap lidim mi.”—Ol Sam 119:105