Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 42

Jonatan i No Fraet Mo i Wan Tru Fren

Jonatan i No Fraet Mo i Wan Tru Fren

Jonatan i fasbon boe blong Sol, mo hem i wan soldia we i no fraet. Deved i talem se hem i save ron spid i bitim wan igel, mo hem i strong moa i bitim wan laeon. Wan dei, Jonatan i luk sam soldia blong Filistia antap long hil. Nao hem i talem long man ya we i karem ol tul blong faet blong hem se: ‘Sipos oli singaot yumitu i go, hemia wan saen we Jehova i givim blong soemaot se yumitu mas go faetem olgeta.’ I no longtaem, ol soldia blong Filistia oli singaot se: ‘!Ei! !Yutufala i kam faetem mifala!’ Ale, tufala i klaem i go antap long hil ya, mo tufala i winim 20 soldia.

From we Jonatan i fasbon boe blong Sol, hem i gat raet blong kam king afta long papa blong hem. Be Jonatan i save se Jehova i jusumaot Deved blong i kam nekis king blong Isrel, mo hem i no jalus. Jonatan mo Deved, tufala i kam besfren. Tufala i promes blong protektem tufala mo givgivhan long tufala. Jonatan i givim kot, naef blong faet, bonara,  mo strap blong hem i go long Deved, blong soemaot se hem i besfren blong hem.

Taem Deved i stap ronwe long Sol, Jonatan i talem long hem se: ‘Yu no fraet. Jehova i jusumaot yu finis, blong yu kam king blong Isrel. Papa blong mi tu i save gud samting ya.’ ?Olsem wanem? ?Yu yu glad sipos yu gat wan gudfala fren olsem Jonatan?

Plante taem, Jonatan i putum laef blong hem long denja blong givhan long fren blong hem. Hem i save se papa blong hem King Sol i wantem kilim Deved i ded, ale hem i talem long Sol se: ‘Deved i no mekem wan samting nating we i rong. ?From wanem yu wantem kilim hem i ded? Sipos yu mekem olsem, bae yu mekem wan bigfala sin.’ Sol i kros we i kros long Jonatan.

Sam yia biaen, Sol mo Jonatan tugeta i ded long faet. Taem Jonatan i ded, Deved i traehad blong faenem boe blong hem Mefiboset. Taem hem i faenem Mefiboset, hem i talem long hem se: ‘Bae mi mekem i gud long yu long ful laef blong yu, from we papa blong yu i wan gudfala fren blong mi. Bae yu kam stap long haos blong mi, mo yu kakae wetem mi oltaem.’ Deved i neva fogetem fren blong hem Jonatan.

“Yufala i mas lavlavem yufala olsem we mi mi lavem yufala. Man we i rere blong ded blong sevem ol fren blong hem, lav ya blong hem i bigwan moa i bitim lav blong ol narafala man.” —Jon 15:12, 13