Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 73

Jon i Rerem Rod

Jon i Rerem Rod

Jon, we i pikinini blong Sekaraea mo Elisabet, i gruap, nao hem i kam wan profet. Jehova i yusum Jon blong tijim ol man se, Mesaea i stap kam. Jon i no prij long ol haos prea mo ol taon, be hem i stap prij long draeples. Plante man long Jerusalem mo long olgeta ples long Judia, oli kam luk hem. Hem i tijim olgeta se blong mekem God i glad, oli mas lego ol rabis fasin. Plante we oli lesin long Jon oli tanem tingting from ol sin blong olgeta, nao Jon i baptaesem olgeta long Jodan Reva.

Jon i no gat plante samting. Oli wokem klos blong hem long hea blong kamel, mo hem i kakae lokis wetem eg blong sugabag. Ol man oli wantem save moa long Jon. Ol Farisi mo ol Sadusi tu we oli flas tumas, oli kam luk hem. Jon i talem long olgeta se: ‘Yufala i mas jenisim ol fasin blong yufala mo tanem tingting blong yufala. Yufala i no mas ting se yufala i spesel from we yufala i laen blong Ebraham. Hemia i no mekem se yufala i pikinini blong God.’

Plante man oli kam askem long Jon se: ‘?Mifala i mas mekem wanem blong God i glad long mifala?’ Jon i talem se: ‘Sipos yu gat tu klos, yu givim wan long man we i no gat.’ ?Yu save from wanem hem i talem tok ya? From we hem i wantem tijim ol disaepol blong hem se oli mas lavem ol man, nao God bambae i glad long olgeta.

Jon i talem long ol man blong tekem mane blong takis se: ‘Yufala i no mas giaman long ol man mo trikim olgeta.’ Mo hem i talem long ol soldia se: ‘Yufala i no giaman long ol man blong oli givim mane long yufala.’

 Ol pris wetem ol Livaet tu oli kam luk Jon, mo oli askem se: ‘?Yu yu hu? Evriwan oli wantem save.’ Jon i ansa se: ‘Mi wan man we i stap singaot long draeples, blong lidim ol man i kam long Jehova, olsem profet Aesea i talem.’

Ol man oli laekem ol tok blong Jon. Plante oli ting se maet Jon nao i Mesaea. Be hem i talem se: ‘I gat wan man i stap kam we i hae moa long mi. Mi mi no naf nating blong karemaot strap blong sandel blong hem. Mi stap baptaesem man long wota, be hem bae i baptaesem man long tabu spirit.’

“Hem i kam olsem wan witnes blong talemaot laet ya, blong ol defren kaen man oli save bilif from tok we hem i talem.”—Jon 1:7