Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 72

Yangfala Jisas

Yangfala Jisas

Josef mo Meri i stap long Nasaret wetem Jisas mo ol narafala brata mo sista blong hem. Josef i mekem wok blong kapenta mo i tijim famle blong hem blong oli save Jehova mo ol Loa blong hem. Oltaem oli go long haos prea blong mekem wosip, mo evri yia oli go long Jerusalem blong mekem lafet blong Pasova.

Taem Jisas i gat 12 yia, hem mo famle blong hem oli wokbaot i go long Jerusalem olsem oltaem. I gat fulap man long taon ya we oli kam blong mekem lafet blong Pasova. Taem lafet ya i finis, Josef mo Meri i stap wokbaot i gohom, mo tufala i ting se Jisas i stap wokbaot wetem ol famle mo ol fren blong tufala. Be taem oli lukaotem hem, oli no save faenem hem.

Ale, tufala i gobak long Jerusalem, mo tufala i stap lukaot Jisas blong tri dei. Nao tufala i faenem hem long haos blong God, i stap sidaon long medel blong ol tija blong laen blong Isrel, i stap lesin, mo i askem ol gudfala kwestin long olgeta. Ol tija ya oli glad long Jisas, nao oli askem  sam kwestin long hem. Ansa we hem i givim i mekem olgeta oli sapraes tumas. Oli luk se hem i save gud Loa blong Jehova.

Be Josef mo Meri i harem nogud tumas. Meri i talem se: ‘!Pikinini blong mi, mitufala i stap lukaotem yu long evri ples! ?Yu go wea?’ Jisas i ansa se: ‘?Yutufala i no save se mi mi mas stap long haos blong Papa blong mi?’

Ale, Jisas i gobak long Nasaret wetem papa mo mama blong hem. Josef i tijim Jisas blong i kam wan kapenta. ?Yu ting se Jisas i gat wanem fasin taem hem i yangfala? Taem hem i stap gruap, hem i kam waes, mo oltaem God i glad long hem, mo ol man tu oli glad long hem.

“God blong mi . . . Mi mi wantem tumas blong mekem ol samting we yu yu wantem. Oltaem mi mi holem tok blong yu long tingting blong mi.” —Ol Sam 40:8