Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 11

Samting We i Traem Bilif Blong Ebraham

Samting We i Traem Bilif Blong Ebraham

Ebraham i tijim Aesak blong i lavem Jehova mo i trastem ol promes blong hem. Be taem Aesak i gat 25 yia, Jehova i askem long Ebraham blong i mekem wan samting we i had we i had. ?Wanem samting ya?

God i talem se: ‘Plis, yu tekem pikinini blong yu i go long wan hil long ples ya Moria, mo yu kilim hem blong mekem sakrefaes.’ Ebraham i no save nating from wanem Jehova i askem long hem blong i mekem olsem. Be hem i obei nomo.

Long nekis dei, long eli moning, Ebraham i tekem Aesak mo tufala man blong wok blong hem, nao oli aot blong wokbaot i go long ples ya Moria. Afta we oli wokbaot blong tri dei, oli luk ol hil oli stap longwe. Nao Ebraham i talem long tufala man blong wok blong hem blong tufala i wet long ples ya fastaem, be hem wetem Aesak bambae tufala i go mekem sakrefaes. Ebraham i tekem wan naef, mo i givim faeawud long Aesak blong i karem. Aesak i askem long papa blong hem se: ‘?Wehem sipsip blong mekem sakrefaes?’ Ebraham i ansa se: ‘Pikinini blong mi, Jehova nomo bambae i givim.’

Taem tufala i kasem hil ya, tufala i wokem wan olta. Nao Ebraham i fasem tufala han mo tufala leg blong Aesak, mo i putum hem antap long olta.

Nao Ebraham i holem naef blong hem. Stret long taem ya, wan enjel blong Jehova we i stap long heven i singaot long hem se: ‘!Ebraham! !Yu no spolem boe ya! Naoia mi save se yu yu bilif long God, from we yu yu rere  blong kilim pikinini blong yu blong mekem sakrefaes.’ Nao Ebraham i luk wan man sipsip we hon blong hem i fas long han blong wan smol tri. Kwiktaem nomo, hem i tekemaot rop we i fasem Aesak, mo i kilim man sipsip ya blong mekem sakrefaes.

Stat long taem ya, Jehova i singaot Ebraham se fren blong hem. ?Yu save from wanem? From we Ebraham i mekem evri samting we Jehova i askem, nating se hem i no kasem save from wanem Jehova i askem long hem.

Nao Jehova i talem promes blong hem bakegen long Ebraham, i se: ‘Bae mi blesem yu, mo mi mekem se yu gat plante pikinini.’ Hemia i min se Jehova bambae i yusum laen blong Ebraham blong blesem ol gudfala man.

“God i lavem tumas ol man long wol, nao hem i givim stret Pikinini blong hem, wan nomo we hem i gat, blong olgeta man we oli soemaot se oli bilif long hem, oli no ded be oli kasem laef we i no save finis.”—Jon 3:16