Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 3

Adam Mo Iv i No Obei Long God

Adam Mo Iv i No Obei Long God

Wan dei, taem Iv i stap hem wan, wan snek i toktok long hem, i se: ‘?I tru we God i talem se yutufala i no save kakae frut blong ol tri ya?’ Iv i talem se: ‘Si, mitufala i save kakae, be mitufala i no mas kakae frut blong wan tri nomo. Sipos mitufala i kakae frut ya, bae mitufala i ded.’ Snek i talem se: ‘Yutufala i no save ded. Sipos yutufala i kakae, bae yutufala i kam olsem God.’ ?Tok ya i tru? Nogat, hem i giaman. Be Iv i bilivim. Hem i lukluk frut ya gogo hem i wantem tumas blong kakae. Ale, hem i tekem, i kakae, mo i givim sam long Adam. Adam i save se sipos tufala i no obei long loa blong God, bambae tufala i ded. Be hem tu i kakae.

Long sem dei, Jehova i toktok long Adam mo Iv. Hem i askem long tufala from wanem tufala i no obei long hem. Iv i blemem snek, mo Adam i blemem Iv. Jehova i ronemaot tufala long garen blong Iden, from we tufala i no obei long hem. Hem i putum sam enjel, blong oli blokem rod blong gobak insaed, wetem wan naef blong faet we faea i laet long hem.

I no snek ya we i toktok long Iv, from we Jehova i no mekem ol snek blong oli toktok. Be wan rabis enjel i yusum snek ya blong trikim Iv. Rabis enjel ya hemia Setan. Long fiuja, bambae Jehova i spolem gud Setan, nao hem i no moa save trikim ol man blong oli mekem ol nogud samting.

“Stat bifo olgeta, [Setan] i man blong kilim man, mo hem i gowe long trutok from we trutok i no stap long hem.” —Jon 8:44