Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 12

Jekob i Kasem Raet Blong Fasbon

Jekob i Kasem Raet Blong Fasbon

Taem Aesak i gat 40 yia, hem i mared long Rebeka. Hem i lavem Rebeka tumas. Biaen, tufala i gat tu boe, we tufala i twin.

Fasbon long tufala twin ya hemia Esao, mo sekenbon hemia Jekob. Esao i laekem blong go wokbaot long bus, mo kilim ol anamol blong kakae. Be Jekob i wan kwaet man we i laekem blong stap long haos nomo.

Long taem bifo, taem wan papa i ded, hem i lego graon mo mane blong hem i go long fasbon boe blong hem. Hemia raet blong fasbon. Be long famle blong Aesak, fasbon i gat raet tu blong kasem ol promes we Jehova i mekem long Ebraham. Esao i no tinghevi long ol promes ya, be Jekob i save se oli impoten tumas.

Wan dei, Esao i kambak long haos, mo hem i taed we i taed. Hem i smelem gudfala kakae we Jekob i stap kukum, mo i talem se: ‘!Mi hanggri we mi hanggri! !Givim red supsup ya, bae mi kakae!’ Jekob i talem se: ‘Bae mi givim, be fastaem yu promes blong givim raet blong fasbon long mi.’ Esao i talem se: ‘!Mi no wantem save long raet blong fasbon! Yu karem. Mi mi wantem kakae nomo.’ ?Yu ting se Esao i waes? Nogat. Esao i givim samting we i sas tumas blong kasem smol supsup nomo.

Aesak i kam olfala, mo i taem nao blong hem i blesem fasbon blong hem. Be Rebeka  i givhan long Jekob we i sekenbon, blong hem i kasem blesing ya. Taem Esao i faenemaot samting ya, hem i kros we i kros mo i talem se bambae hem i kilim brata blong hem i ded. Aesak mo Rebeka tufala i wantem we Jekob i stap sef, ale tufala i talem long hem se: ‘Yu go stap wetem brata blong mama blong yu, Laban, go kasem taem we kros blong Esao i godaon.’ Jekob i lesin long advaes blong papa mo mama blong hem, mo i ronwe blong sevem laef blong hem.

“?Sipos wan man i kasem olgeta samting blong wol, be i lusum laef blong hem, bambae hem i winim wanem? ?Man i save givim wanem blong winimbak laef blong hem?”—Mak 8:36, 37