Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 90

Jisas i Ded Long Golgota

Jisas i Ded Long Golgota

Ol jif pris oli tekem Jisas i go long haos blong hedgavman ya Paelat. Hem i askem long olgeta se: ‘?Yufala i gat wanem poen agens long man ya?’ Oli se: ‘!Hem i stap talem se hem i wan king!’ Paelat i askem long Jisas se: “?Yu yu King blong ol man Jiu?” Jisas i ansa se: “Kingdom blong mi i no blong wol ya.”

Nao Paelat i sanem Jisas i go long Herod, we i stap rul long Galili, blong luk sipos Herod i save faenem poen long hem. Be Herod i no faenem wan samting, ale hem i sanem hem i gobak long Paelat. Nao Paelat i talem long ol man se: ‘Mi mo Herod i no faenem wan poen nating long man ya. Bae mi letem hem i go fri.’ Be ol man oli singaot se: ‘!Kilim hem i ded! !Kilim hem i ded!’ Ol soldia oli wipim Jisas, oli spet long hem, mo oli slavem hem. Oli putum wan hat we oli wokem long grasnil long hed blong hem, mo oli jikim hem se: ‘!Halo, King blong ol man Jiu!’ Bakegen, Paelat i talem se: ‘Mi no faenem wan poen nating long man ya.’ Be ol man oli singaot se: “!Nilim hem long pos!” Ale Paelat i letem hem i go long han blong ol soldia blong oli kilim hem i ded.

Oli tekem Jisas i go long ples ya Golgota, oli nilim hem long pos, mo oli stanemap pos ya. Jisas i prea se: ‘Papa, fogivim olgeta from we oli no save samting we oli stap mekem.’ Ol man oli stap laf long Jisas, oli se: ‘!Sipos yu yu Pikinini blong God, yu kamdaon! !Yu sevem yu wan!’

Wan man blong brekem loa we i hang long pos klosap long Jisas, i talem se: “Taem yu go long Kingdom blong yu, yu tingbaot mi.” Jisas i promes se: “Bambae yu stap wetem mi long Paradaes.” Long aftenun, tudak i kavremap olgeta ples blong tri aoa. Sam disaepol wetem Meri, mama blong Jisas, oli stanap klosap long pos we Jisas i hang long hem. Jisas i talem long Jon blong i lukaot gud long Meri olsem we i stret mama blong hem.

Klosap Jisas i ded, nao i talem se: “!Olgeta samting i finis nao!” Ale hem i benem hed blong hem mo i pulum las win blong hem. Stret long taem ya, graon i seksek bigwan. Mo kaliko we i seraotem Ples We i Tabu  mo Ples We i Tabu Tumas long haos blong God, i brok long tu haf. Wan kapten blong ol soldia i talem se: ‘I tru nomo se hem i Pikinini blong God.’

“Jisas i mekem se olgeta promes blong God oli kam ‘Yes.’” —2 Korin 1:20