Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 64

Oli Sakem Daniel i Go Long Ol Laeon

Oli Sakem Daniel i Go Long Ol Laeon

Wan narafala king blong Babilon, hemia wan man Media we nem blong hem Darias. Darias i luk se wok blong Daniel i gud moa i winim wok blong ol narafala. Ale hem i putumap Daniel i kam hed blong ol haeman long kantri ya. Be ol haeman ya oli jalus mo oli wantem kilim Daniel i ded. Oli save se Daniel i stap prea long Jehova tri taem evri dei, taswe oli talem long Darias se: ‘King, i gud yu putum wan loa se olgeta man oli mas prea long yu nomo. Man we i no obei long loa ya, bae oli sakem hem i go long hol we i fulap long ol laeon.’ Darias i ting se hemia wan gudfala tingting, ale hem i raetem loa ya mo i saenem.

Taem Daniel i harem niufala loa ya, hem i gobak long haos blong hem, i nildaon long fored blong wan windo, mo i prea long Jehova. Ol jalus man ya oli kam insaed long haos blong Daniel, mo oli luk we hem i stap prea. Nao oli resis i gobak long Darias, mo oli talem se: ‘King. Daniel i no obei long yu. Hem i stap prea tri taem evri dei long God blong hem.’ Darias i laekem Daniel, mo hem i no wantem se Daniel i ded. Taswe, hem i stap tingting ful dei blong traem faenem wan rod blong sevem Daniel. Be taem king i raetem wan loa mo i saenem, i no gat man i save jenisim. Ale hem i no gat narafala rod, hem i mas talem long ol man blong hem blong oli sakem Daniel i go long ol laeon.

 Long naet ya Darias i no save slip, hem i wari tumas. Long moning, hem i spid i go long hol blong ol laeon mo i singaot se: ‘!Daniel o! ?Olsem wanem? ?God blong yu i sevem yu?’

Darias i harem wan voes. !Yes, Daniel i laef! Hem i singaot se: ‘!Ol laeon oli no kakae mi! !Jehova i sanem enjel blong hem i kam satem maot blong olgeta!’ !Darias i glad we i glad! Nao hem i talem long ol man blong hem blong oli pulumaot Daniel long hol ya. I no gat wan mak nating long bodi blong hem. Nao king i talem se: ‘Yufala i sakem ol man ya we oli tok agens long Daniel oli go long hol ya.’ Ale, oli sakem ol man ya oli go long hol ya, mo ol laeon oli kakae olgeta.

Darias i sanem toktok i go long olgeta man se: ‘God blong Daniel i sevem hem, i tekemaot hem long maot blong ol laeon. Evriwan oli mas fraet mo ona long God ya.’

?Yu yu stap prea long Jehova evri dei olsem Daniel?

“Jehova i save olsem wanem blong sevem ol man we oli obei long hem, i tekemaot olgeta long ol samting we i stap traem olgeta.” —2 Pita 2:9