Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 51

Komanda Blong Ami Mo Wan Smol Gel

Komanda Blong Ami Mo Wan Smol Gel

Wan smol gel Isrel i stap long kantri blong Siria, longwe long ples blong hem. Ol ami blong Siria oli tekemaot hem long famle blong hem, nao hem i kam haosgel blong woman blong Neman, we i komanda blong ami. Smol gel ya i stap mekem wosip long Jehova, nating se ol man raonabaot long hem oli no mekem olsem.

Neman i gat wan rabis sik blong skin, we i mekem se hem i harem nogud oltaem. Smol gel ya i wantem givhan long hem. Ale, hem i talem long woman blong Neman, se: ‘Misis, mi mi save wan man we i save mekem sik blong masta i kam gud. I gat wan profet blong Jehova long Isrel we nem blong hem Elisa. Hem i save tekemaot sik blong masta.’

Woman blong Neman i talemaot ol tok blong smol gel ya long man blong hem. Neman i glad blong traem eni samting, from we hem i harem nogud tumas. Ale, hem i go long Isrel long haos blong Elisa. Hem i ting se Elisa bambae i mekem i gud long hem, from we hem i wan impoten man. Be Elisa i no mekem olsem. Hem i no toktok long Neman,  be hem i sanem wan man blong wok blong hem i go mitim Neman, mo i talem se: ‘Yu go swim seven taem long Jodan Reva, nao sik blong yu bae i finis.’

Neman i harem nogud, i talem se: ‘Mi ting se bae hem i kam luk mi, i prea long God blong hem, mo i putum han blong hem long mi, blong sik blong mi i kam gud bakegen. Be hem i girap, i talem long mi blong mi go swim long wan reva long Isrel. Ol reva long Siria oli gud moa. ?From wanem mi no save go swim long olgeta nomo?’ Neman i kros we i kros, nao i gowe long haos blong Elisa.

Ol man blong wok blong Neman oli mekem hem i tingting gud, oli talem se: ‘Masta, ?yu yu glad blong mekem eni samting blong kam gud, no? Samting ya we profet i talem i isi nomo. ?From wanem yu no wantem mekem?’ Ale, Neman i lesin long olgeta. Nao hem i go draonem hem seven taem long Jodan Reva. Long namba seven taem, sik blong hem i finis. Hem i glad tumas, mo i gobak blong talem tangkiu long Elisa, i se: ‘Naoia mi mi save gud se Jehova i tru God.’ ?Yu ting se smol gel Isrel i harem olsem wanem, taem hem i luk we sik blong Neman i finis?

“Ol pikinini mo ol bebi, be yu yu mekem we olgeta oli presem yu.”—Matiu 21:16