Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 6

Eit Man i Sef Be Ol Rabis Man Oli Lus

Eit Man i Sef Be Ol Rabis Man Oli Lus

Noa, famle blong hem, mo ol anamol oli go insaed long bigfala sip, nao Jehova i satem doa. Nao bigfala ren i stat, mo i gohed gogo sip ya i flot. Sloslo, wota i kavremap fulwol. Ol man we oli stap afsaed long sip, oli ded. Be Noa mo famle blong hem oli stap sef insaed. Ating oli glad tumas we oli bin obei long Jehova. ?Wanem tingting blong yu?

Ren i gohed blong 40 dei mo 40 naet. Taem ren i stop, sloslo wota i godaon, gogo, sip ya i fas antap long wan bigfala hil. Be i gat plante wota i stap raonabaot long hem yet, taswe Noa mo famle blong hem i no save go afsaed.

Sloslo, wota i godaon nao graon i stap drae bakegen. Noa mo famle blong hem oli stap bitim wan yia insaed long sip. Nao Jehova i talem long olgeta se oli save go afsaed. Taem oli kamaot, i olsem we oli luk wan niufala wol. Ale, oli mekem wan sakrefaes i go long Jehova, blong talem bigfala tangkiu long hem from we hem i sevem olgeta.

Jehova i glad long sakrefaes ya. Hem i promes se bambae hem i no moa mekem bigfala wota i ron bakegen blong spolem evri samting long wol. Blong soemaot promes ya, hem i mekem wan renbo i kamaot long skae. ?Yu yu luk wan renbo samtaem?

Mo Jehova i talem long Noa mo famle blong hem se oli mas gat plante pikinini, blong oli go stap long olgeta ples long wol.

“Noa i go insaed long bigfala sip, mo [ol man] oli no save wan samting gogo kasem we Bigfala Wota i ron, nao i tekemaot olgeta.” —Matiu 24:38, 39