Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 37

Jehova i Toktok Long Samuel

Jehova i Toktok Long Samuel

Hae Pris Ilae i gat tu boe, Hofni mo Finehas. Tufala i mekem wok blong pris long haos tapolen blong God. Be tufala i no obei long ol loa blong Jehova, mo tufala i stap mekem i no stret long ol man Isrel. Taem ol man oli karem anamol blong mekem sakrefaes long Jehova, tufala i karem mit we i beswan, i blong tufala nomo. Ilae i save samting ya, be hem i no stretem tufala. ?Olsem wanem? ?Jehova i letem tufala i gohed blong mekem ol fasin ya we oli no stret?

Samuel i yang moa long Hofni mo Finehas, be hem i no folem fasin blong tufala. Jehova i glad tumas long Samuel. Wan naet, taem Samuel i stap slip, hem i harem wan voes we i singaot hem. Hem i girap, i ron i go long Ilae, mo i talem se: ‘?Yu stap singaot mi? !Mi ya!’ Be Ilae i talem se: ‘Mi no singaot yu. Yu go slip.’ Ale Samuel i go slip bakegen. I no longtaem, hem i harem voes ya bakegen. Samting ya i hapen tri taem, nao Ilae i kasem save se Jehova i stap singaot Samuel. Ale, hem i talem long Samuel se: ‘Taem yu harem voes ya bakegen, yu talem se, “Jehova, yu toktok. Mi mi man blong wok blong yu, mi stap lesin.”’

Samuel i go slip bakegen. I no longtaem, hem i harem voes ya i singaot hem se: ‘!Samuel! !Samuel!’ Hem i ansa se: ‘Jehova, yu toktok. Mi mi man blong wok blong yu, mi stap lesin.’ Nao Jehova i talem se:  ‘Yu talem long Ilae se mi bae mi panisim hem mo famle blong hem. Hem i save se tufala boe blong hem i stap mekem ol nogud fasin long haos tapolen blong mi, be hem i no stretem tufala.’ Long nekis moning, Samuel i openem ol doa blong haos tapolen, olsem hem i stap mekem oltaem. Be hem i fraet blong talem ol tok blong Jehova long hae pris. Nao Ilae i singaot hem i kam, mo i askem se: ‘Pikinini blong mi, ?Jehova i talem wanem long yu? Yu no haedem wan samting.’ Ale, Samuel i talemaot evri samting long Ilae.

Taem Samuel i stap kam bigwan, oltaem Jehova i stap wetem hem. Ol man Isrel long olgeta ples long kantri ya, oli save se Jehova i jusumaot Samuel blong i kam profet mo jaj.

“God i mekem yumi, mo naoia we yufala i yangfala yet, oltaem yufala i mas tingbaot hem.”—Prija 12:1