Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 102

Jon i Raetem Buk Blong Revelesen

Jon i Raetem Buk Blong Revelesen

Taem aposol Jon i kalabus long aelan blong Patmos, Jisas i soemaot 16 vison, no pija blong fiuja, long hem. Ol vison ya oli soemaot olsem wanem Jehova bambae i mekem nem blong hem i tabu, Kingdom blong hem i kam, mo samting we hem i wantem i kamtru long wol olsem long heven.

Long wan vison, Jon i luk Jehova we i stap sidaon long jea blong hem long heven, mo bigfala laet i saenaot long hem. Raonabaot long jea blong hem, i gat 24 elda we oli werem waet klos mo hat blong king we oli wokem long gol. Laetning i saenaot long jea ya mo tanda tu i faerap. Ol 24 elda oli bodaon long fored blong Jehova blong wosipim hem. Long wan narafala vison, Jon i luk wan bigfala hip blong man we oli kamaot long olgeta kantri, laen, mo lanwis, mo oli stap wosipim Jehova. Smol Sipsip ya, Jisas, i lukaot long olgeta mo i tekem olgeta oli go dring long wota blong laef. Long wan narafala vison bakegen, Jisas i kam King long heven wetem ol 24 elda ya. Long nekis vison, Jon i luk we Jisas i stap faet agensem Setan mo ol rabis enjel, mo i sakemaot olgeta long heven, oli kamdaon long wol.

 Nao Jon i luk wan naesfala pija blong Smol Sipsip wetem ol 144,000 we oli stanap long Hil ya Saeon. Mo tu, hem i luk wan enjel we i stap flae i goraon long wol, i stap talem long ol man blong oli ona long God mo leftemap nem blong hem.

Long nekis vison, Jon i luk faet blong Amagedon. Long faet ya, Jisas mo ol ami blong hem oli spolem rabis wol blong Setan. Long las vison, Jon i luk pis long heven mo wol. Setan mo ol man blong hem oli lus olgeta. Evriwan long heven mo long wol oli leftemap tabu nem blong Jehova mo oli wosipim hem nomo.

“Bambae mi mekem se yu mo woman, yutufala i stap agens long yutufala. Ol pikinini blong yu mo ol pikinini blong woman ya, olgeta tu bambae oli stap agens long olgeta. Wan long ol pikinini . . . ya bambae i smasem hed blong yu, mo yu bambae yu givim kil long . . . bak blong leg blong hem daon.”—Jenesis 3:15, NW