Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 18

Smol Tri We Faea i Laet Long Hem

Smol Tri We Faea i Laet Long Hem

Moses i stap 40 yia long Midian. Hem i mared long ples ya mo i gat pikinini. Wan dei, taem hem i stap lukaot long ol sipsip klosap long hil ya Sinae, hem i luk wan narakaen samting. Faea i laet long wan smol tri, be i no bonem ol lif blong hem nating. Taem Moses i go klosap blong luk, wan voes i kamaot long smol tri ya, i se: ‘!Moses! Yu no kam klosap tumas. Yu karemaot sandel blong yu, graon ya we yu stanap long hem i tabu.’ Jehova i yusum wan enjel blong toktok long Moses.

Moses i fraet mo i kavremap fes blong hem. Voes ya i gohed se: ‘Mi luk olsem wanem ol man Isrel oli stap harem nogud. Bae mi tekemaot olgeta long han blong ol man Ijip, mo bae mi tekem olgeta oli go long wan gudfala kantri. Yu nao bae yu lidim olgeta.’ ?Yu ting se Moses i sapraes?

Moses i askem se: ‘?Be sipos oli askem long mi hu i sanem mi, bae mi talem wanem?’ God i ansa se: ‘Yu talem se Jehova, we i God blong Ebraham, Aesak, mo Jekob, i sanem yu.’ Moses i talem se: ‘?Be olsem wanem sipos oli no bilif long tok blong mi?’ Jehova i mekem wan merikel blong soemaot long Moses se Hem nao bambae i givhan long hem. Hem i talem long Moses blong sakem wokingstik blong hem i go long graon. Taem Moses i mekem olsem, wokingstik ya i kam wan snek. Moses i holem tel blong snek ya, nao i kam wokingstik bakegen. Jehova i talem se: ‘Taem yu mekem merikel ya, ol man bae oli luksave se mi mi sanem yu.’

Moses i talem se: ‘Be mi mi no wan gudfala man blong toktok.’ Jehova i promes long hem se: ‘Mi nomo bae mi givim ol toktok long yu, mo bae mi sanem brata blong yu Eron i go wetem yu blong givhan long yu.’ From we Moses i save se Jehova i stap wetem hem, hem i tekem woman blong hem mo ol pikinini blong hem, nao oli wokbaot blong gobak long Ijip.

“Yufala i no mas wari se bambae yufala i toktok olsem wanem mo se bambae yufala i talem wanem. Stret long taem ya, bambae yufala i kasem tok we bambae yufala i talem.”—Matiu 10:19