Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 40

Deved Mo Golaeat

Deved Mo Golaeat

Jehova i talem long Samuel se: ‘Yu go luk wan man, nem blong hem Jese. Wan pikinini blong hem nao bae i kam king.’ Ale Samuel i go long haos blong Jese. Taem hem i luk fasbon boe blong Jese, hem i ting se: ‘Ating hem nao bae i kam king.’ Be Jehova i no jusum boe ya, mo hem i talem long Samuel se: ‘Mi mi no luk bodi blong man se i naes o i no naes, be mi luk ol samting we i stap long hat blong man.’

Jese i tekem sikis narafala boe blong hem oli kam. Be Samuel i talem se: ‘No, Jehova i no jusum wan long olgeta ya. ?Yu gat sam moa pikinini yet?’ Jese i talem se: ‘Lasbon long olgeta, Deved, i stap yet, be hem i stap lukaot long ol sipsip.’ Oli singaot Deved i kam, nao Jehova i talem long Samuel se: ‘!Hemia nao!’ Ale, Samuel i kafsaedem oel long hed blong Deved, blong makemaot hem se bambae i kam king blong Isrel long fiuja.

Taem i pas, nao ol man Isrel oli stap rere blong mekem faet long ol man Filistia. I gat wan soldia blong Filistia we i dabolbun, nem blong hem Golaeat. Evri dei, bigfala man ya i stap jikim ol man Isrel se: ‘Yufala i jusumaot wan strong man blong i kam faetem mi. Sipos hem i win, bae mifala i kam slef blong yufala. Be sipos mi mi win, bae yufala i kam slef blong mifala.’

Deved i karem kakae i kam long ol brata blong hem, we oli soldia blong ol man Isrel. Taem Deved i harem ol tok blong Golaeat, hem i talem se: ‘!Mi bae mi faetem hem!’ Be  King Sol i talem se: ‘Yu yu wan yang boe nomo.’ Deved i ansa se: ‘Jehova bae i givhan long mi.’

Sol i givim klos blong faet blong hem long Deved, be Deved i talem se: ‘Sipos mi werem ol samting ya, bae mi no save faet.’ Ale Deved i karem sling blong hem nomo, i godaon long wan smol reva, i pikimap faef ston we oli raon gud, mo i putum long basket blong hem. Nao hem i ron i go blong faet agensem Golaeat. Golaeat i singaot se: ‘Ale, smol boe, yu kam. Bae mi givim bodi blong yu long ol pijin mo ol wael anamol, blong oli kakae.’ Deved i no fraet. Hem i singaot bigwan se: ‘Yu yu faet wetem naef mo spia blong yu, be mi mi faet long nem blong Jehova. Yu no stap faet agensem mifala, be yu stap faet agensem God. Evriwan long ples ya bae oli luk se Jehova i gat moa paoa i bitim naef mo spia blong yu. Bae hem i putum yufala evriwan long han blong mifala.’

Deved i putum wan ston long sling blong hem, nao i slingim wetem ful paoa blong hem i go long Golaeat. Jehova i givhan long Deved, ale ston ya i faerap long hed blong Golaeat, nao hem i foldaon long graon, i ded. Taem ol man Filistia oli luk we Golaeat i ded, oli girap, oli ronronwe. ?Olsem wanem? ?Yu yu trastem Jehova, olsem Deved?

“Samting ya, man i no naf blong mekem, be God i defren, hem i naf blong mekem olgeta samting.”—Mak 10:27