Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 81

Bigfala Toktok Antap Long Hil

Bigfala Toktok Antap Long Hil

Afta we Jisas i jusumaot ol 12 aposol blong hem, hem i kamdaon long bigfala hil mo i luk se plante man oli hivap wanples. Ol man ya oli kam long Galili, Judia, Taea, Saedon, Siria, mo ol ples narasaed long Jodan Reva. Oli karem ol sikman mo samfala we devel i stap long olgeta oli kam long Jisas, mo hem i mekem evriwan oli kam gud bakegen. Biaen, hem i sidaon mo i tokbaot samting we yumi mas mekem blong fren gud wetem God. Yumi mas luksave se yumi nidim Jehova mo yumi mas lavem hem. Yumi mas lavem ol narafala man tu, sipos no, yumi no save lavem God. Yumi mas kaen mo mekem i gud long olgeta man, nating se samfala oli enemi blong yumi.

Jisas i talem se: ‘I no naf we yu lavem ol fren blong yu. Be yu mas lavem ol enemi blong yu tu, mo yu mas fogivim olgeta wetem fulhat blong yu. Sipos wan man i kros long yu, i gud yu go kwik blong talem sore long hem. Yu mas mekem i gud long ol narafala, olsem we yu wantem se oli mekem i gud long yu.’

 Mo tu, Jisas i givim ol gudfala advaes long saed blong mane mo ol samting we yumi gat, i se: ‘I impoten moa blong fren wetem Jehova i bitim we yu gat plante mane. Wan stilman i save stilim mane blong yu, be i no save tekemaot fasin ya we yu fren gud wetem Jehova. Yu no mas wari se bambae yu kakae wanem, dring wanem, mo werem wanem klos. Yu traem luk ol pijin. Oltaem God i givim naf kakae long olgeta. Sipos yu wari tumas, hemia i no save ademap wan moa dei long laef blong yu. Yu mas tingbaot se Jehova i save samting we yu nidim.’

Ol man oli neva harem ol tok olsem hemia we Jisas i talem. Ol lida blong skul oli no tijim olgeta long ol samting ya. ?From wanem Jisas i wan nambawan tija? From we evri samting we hem i tijim i kamaot long Jehova.

“Yufala i mas putum yok blong mi long solda blong yufala, blong yufala i wok wetem mi, mo yufala i lan long mi, from we mi mi wan kwaet man mo tingting blong mi i stap daon, nao bambae yufala i save harem gud long laef blong yufala.”—Matiu 11:29