Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 69

Gabriel i Kam Luk Meri

Gabriel i Kam Luk Meri

Meri we i famle blong Elisabet, i stap long Nasaret long Galili. Josef i blokem Meri finis blong i mared long hem. Taem Elisabet i gat sikis manis, enjel Gabriel i kamtru long Meri, i talem se: ‘Halo Meri. Jehova i mekem i gud tumas long yu.’ Meri i no kasem save. Gabriel i talem se: ‘Bae yu yu gat bel mo bae yu bonem wan pikinini boe, mo yu mas putum nem blong hem se Jisas. Bae hem i rul olsem wan King. Kingdom blong hem bae i stap gogo i no save finis.’

Meri i talem se: ‘Be mi mi no save man yet. ?Bae samting ya i kamtru olsem wanem?’ Gabriel i talem se: ‘I no gat wan samting we i strong tumas long Jehova. Tabu spirit bae i kam long yu, nao bae yu gat wan pikinini boe. Elisabet i olfala finis, be hem tu i gat bel.’ Nao Meri i talem se: ‘Mi mi gel blong wok nomo blong Jehova. Mi wantem we i kamtru long mi olsem we yu yu talem.’

 Meri i wokbaot i go long vilej we i stap antap long wan hil, blong visitim Elisabet. Taem Meri i talem halo long Elisabet, pikinini ya we i stap insaed long bel blong hem, i muv. Nao tabu spirit i kam fulap long Elisabet, mo hem i talem se: ‘Meri, Jehova i blesem yu. Mi mi glad tumas se mama blong Masta blong mi i kam luk mi.’ Meri i talem se: ‘Mi mi leftemap nem blong Jehova, long olgeta laef blong mi.’ Meri i stap wetem Elisabet blong tri manis, mo biaen i gobak long ples blong hem.

Taem Josef i harem se Meri i gat bel, hem i wantem brekem promes blong mared long hem, from we hem i ting se Meri i slip wetem wan narafala man. Be wan enjel i kamtru long Josef long wan drim, mo i talem long hem se: ‘Yu no fraet blong tekem Meri i kam woman blong yu. Hem i no mekem wan samting we i no stret.’ Ale, Josef i mared long Meri.

“[Jehova] i stap mekem olgeta samting we hem i wantem, long skae mo long graon.”—Ol Sam 135:6