Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 61

Trifala i No Bodaon Long Aedol

Trifala i No Bodaon Long Aedol

Afta we King Nebukadnesa i luk drim blong bigfala pija ya, sam taem i pas, nao hem i wokem wan bigfala aedol long gol. Hem i stanemap long level ples long Dura, mo i singaot olgeta haeman wetem Sadrak, Mesak, mo Abednego, oli kam stanap long fored blong aedol ya. Nao king i talem se: ‘Taem yufala i harem noes blong ol trampet, ol hap, mo ol gita, yufala i mas bodaon blong wosipim aedol ya. !Man we i no bodaon bae mi sakem hem i go long bigfala faea we i laet we i laet!’ ?Olsem wanem? ?Trifala Hibru boe ya bambae oli bodaon long aedol ya, no oli wosipim Jehova nomo?

Nao king i talem long ol man blong oli plei miusik. Wantaem nomo, ol man oli bodaon long aedol ya, be Sadrak, Mesak, mo Abednego i no bodaon. Sam man oli luk, nao oli talem long king se: ‘Trifala Hibru ya oli no wantem bodaon long aedol ya we yu yu stanemap.’ Ale King Nebukadnesa i singaot trifala i kam, mo i talem se: ‘Bae mi givim wan moa janis long yufala. Sipos yufala i no bodaon, bae mi sakem yufala i go long bigfala faea. I no gat wan god we i save sevem yufala.’ Trifala i ansa se: ‘I no nid blong yu givim wan moa janis long mifala. God blong mifala i save sevem mifala. Be king, yu mas save se, nating we hem i no sevem mifala, be mifala i no save bodaon long aedol ya.’

King Nebukadnesa i kros tumas gogo ae blong hem i red we i red, nao i talem long ol man blong hem se: ‘!Yufala i sakem seven hip faeawud i go long faea blong mekem i hot bitim mak!’ Mo hem i talem long ol  soldia blong hem se: ‘!Yufala i fasem trifala, mo sakem trifala i go long bigfala faea ya!’ Taem ol soldia oli tekem trifala i go klosap long faea, oli ded wantaem from we faea i hot tumas. Trifala Hibru ya oli foldaon i go long faea, be taem Nebukadnesa i luk, hem i sek se i gat fo man insaed long faea ya. Hem i fraet we i fraet, nao i askem long ol haeman blong hem se: ‘!Ei olgeta! ?Mi ting se yumi sakem tri man nomo i go long faea? Be mi luk fo man oli stap wokbaot. !Mo namba fo man i olsem wan enjel!’

Nebukadnesa i go klosap moa long faea, nao i singaot se: ‘!Yufala i kamaot! !Yufala i man blong wok blong Hae God ya we i gat olgeta paoa!’ Taem Sadrak, Mesak, mo Abednego oli kamaot, ol man oli sapraes tumas se faea i no bonem hea mo klos blong trifala, mo trifala i no smel long smok blong faea nating.

Nebukadnesa i talem se: ‘!Yumi presem God blong Sadrak, Mesak mo Abednego! Hem i sanem wan enjel blong sevem trifala. I no gat wan narafala god we i olsem.’

?Olsem wanem? ?Yu yu olsem trifala Hibru ya? ?Yu gat strong tingting blong obei long Jehova nomata wanem samting i hapen?

“Yu mas mekem wosip long Jehova nomo we i God blong yu, mo yu mas mekem tabu wok blong hem nomo.”—Matiu 4:10