Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 67

Stonwol Blong Jerusalem

Stonwol Blong Jerusalem

Yumi tingting i gobak long taem ya we oli no wokem gud yet stonwol blong Jerusalem. Nehemaea i wan man Isrel we i stap long taon ya Susa long Pesia, mo hem i wok blong King Ataksekses. Nao brata blong Nehemaea i aot long Juda i kam, mo i talem sam nius we i nogud, se: ‘Ol man we oli gobak long Jerusalem oli no stap sef, from we bigfala stonwol mo ol bigbigfala doa we ol man Babilon oli spolem, oli stap olsem nomo.’ Nehemaea i harem nogud tumas. Hem i wantem gobak long Jerusalem, ale hem i prea se king bambae i letem hem i go.

Biaen, king i luk we Nehemaea i harem nogud. Ale, hem i askem se: ‘?Nehemaea, from wanem fes blong yu i nogud olsem? ?Wanem i mekem yu yu harem nogud?’ Nehemaea i talem se: ‘Mi harem nogud tumas from bigfala taon ya blong mi i brokdaon olgeta.’ King i askem se: ‘?Mi save mekem wanem blong givhan long yu?’ Kwiktaem nomo, Nehemaea i prea long tingting blong hem. Afta, hem i talem se: ‘Plis, yu letem mi mi gobak long Jerusalem blong wokem gud bakegen bigfala stonwol blong hem.’ King Ataksekses i talem long Nehemaea se hem i save go, mo i meksua se Nehemaea i stap sef long longfala rod blong hem. Mo tu, hem i mekem Nehemaea i kam distrikejen long Juda, mo i givim timba long hem blong i wokem gud bakegen ol doa blong taon ya.

Taem Nehemaea i kamtru long Jerusalem, hem i goraon long taon ya blong lukluk bigfala stonwol ya. Afta, hem i singaot ol pris mo ol haeman, mo i talem long olgeta se: ‘!Olgeta, hemia i nogud ya! Yumi mas wokem gud stonwol ya bakegen.’ Ol man oli glad, ale oli stat blong wok.

Be sam enemi blong ol man Isrel oli jikim olgeta se: ‘!Smol dog nomo i naf blong brekemdaon stonwol ya!’ Be ol man blong wok oli no wantem save, oli gohed nomo. Sloslo, stonwol ya i go antap, mo oli wokem i strong we i strong.

Ol enemi oli mekem plan blong kam long ol defdefren saed blong Jerusalem blong mekem ol man oli sek, nao bambae i isi blong oli winim olgeta. Taem ol man oli harem nius ya, oli fraet we oli fraet. Be Nehemaea i talem se: ‘Yufala i no fraet. Jehova i stap wetem yumi.’ Ale, hem i putum sam man blong oli gad mo blokem ol enemi.

 Oli finisim stonwol mo ol bigfala doa long 52 dei nomo. Nehemaea i singaot ol Livaet oli kam long Jerusalem blong oli mekem bigfala stonwol ya i tabu, i blong God. Hem i seraotem olgeta oli go long tu grup blong singsing. Oli klaem long ol step klosap long Doa blong Springwota, blong go antap long stonwol. Nao wan grup i pas long lefsaed mo wan grup i pas long raetsaed. Oli blu long trampet, oli plei simbol mo hap, mo oli singsing blong presem Jehova. Esra i joen long wan grup, mo Nehemaea i joen long narafala grup, nao oli maj i goraon gogo, oli mit long haos blong God. Ol man, ol woman, mo ol pikinini, olgeta evriwan oli mekem sakrefaes i go long Jehova mo oli mekem lafet. Oli glad we oli glad, mo ol man we oli stap longwe oli save harem noes blong olgeta.

“Ol samting ya blong mekem faet bambae oli no save mekem yufala i karekil.”—Aesea 54:17