Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 29

Jehova i Jusum Josua Blong i Kam Lida

Jehova i Jusum Josua Blong i Kam Lida

Moses i lidim neson blong Isrel blong plante yia, be klosap long en blong laef blong hem, Jehova i talem se: ‘I no yu we bae yu lidim ol man Isrel oli go long Promes Lan. Bae mi letem yu yu lukluk ples ya nomo.’ Nao Moses i askem long Jehova blong hem i jusum wan niufala lida blong lukaot long ol man blong hem. Jehova i talem se: ‘Yu go talem long Josua se hem nao bae i lidim olgeta.’

Moses i talem long ol man Isrel se, i no longtaem bambae hem i ded. Mo hem i talem tu se Jehova i jusumaot Josua, blong i lidim olgeta oli go long Promes Lan. Nao Moses i talem long Josua se: ‘Yu no fraet. Jehova bae i givhan long yu.’ Smoltaem biaen, Moses i go antap long hil ya Neboho, mo Jehova i soemaot long hem kantri ya we hem i promes blong givim long Ebraham, Aesak, mo Jekob. Moses i gat 120 yia taem hem i ded.

Jehova i talem long Josua se: ‘Yu krosem Jodan Reva mo yu go long Kenan. Bae mi givhan long yu olsem we mi bin givhan long Moses. Yu ridim Loa blong mi evri dei. Yu no fraet. Yu mas stanap strong oltaem. !Ale, yu go mekem samting ya we mi mi talem long yu!’

 Josua i sanem tu spae i go fastaem long taon ya Jeriko. Long nekis stori, bambae yumi luk wanem i hapen long taon ya. Taem tufala i kambak, tufala i talem se hemia stret taem blong oli go winim Kenan. Long nekis dei, Josua i talem long ol man Isrel blong oli karemaot haos tapolen blong olgeta, mo oli rere blong wokbaot. Nao hem i sanem ol pris we oli karem bokis blong kontrak oli go fastaem long Jodan Reva. Reva ya i stap ron bigwan, be taem ol pris oli purumbut long wota, wantaem nomo reva ya i no moa ron, mo smoltaem biaen hem i kam drae. Nao ol pris oli wokbaot long drae graon nomo, go kasem medel blong reva. Oli stanap long ples ya gogo olgeta man Isrel oli kasem narasaed. ?Yu ting se merikel ya i mekem olgeta oli tingbaot samting we Jehova i mekem long Red Si?

Ol man Isrel oli wokbaot blong plante yia, be naoia oli kasem Promes Lan. Oli save wokem ol haos blong olgeta mo ol bigfala taon. Oli save mekem garen, plantesen blong grep, mo planem ol tri we oli givim frut. Hemia wan kantri we graon blong hem i gud tumas mo i karem fulap kakae.

“Oltaem, bambae mi [Jehova] mi stap lidim yufala, mi stap givim ol gudgudfala samting long yufala.”—Aesea 58:11