Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 1

God i Mekem Heven Mo Wol

God i Mekem Heven Mo Wol

Jehova God i mekem yumi. Mo hem i mekem evri samting we yumi save luk, mo evri samting we yumi no save luk. Fastaem, hem i mekem plante enjel. ?Yu save se ol enjel oli olsem wanem? Oli ol spirit man olsem Jehova. Yumi no save luk olgeta, olsem we yumi no save luk God. Fas enjel we Jehova i mekem i givhan long hem blong i wokem ol sta, ol planet, mo ol narafala samting. Wan long ol planet ya, hemia naesfala wol blong yumi.

Nao Jehova i rerem wol, blong ol anamol mo ol man oli save stap long hem. Hem i mekem laet blong san i kasem wol, mo i mekem ol hil, bigfala solwota, mo ol reva.

?Biaen Jehova i mekem wanem? Hem i talem se: ‘Bae mi mekem gras mo ol tri.’ Ale, plante defren kaen frut, ligim, mo flaoa, oli gru. Nao Jehova i mekem ol anamol we oli wokbaot long graon, ol pijin we oli flae antap, mo ol fis we oli swim long solwota. Hem i mekem ol smol anamol olsem rabet, mo ol bigbigwan olsem elefen. ?Yu yu laekem wanem anamol?

Nao Jehova i talem long fas enjel ya se: “I gud yumi mekem man.” Ol man bambae oli defren long ol anamol. Oli save wokem ol defdefren samting, mo oli save toktok, laf, mo prea. Jehova i wantem se ol man oli lukaot long wol mo ol anamol. ?Yu yu save nem blong fas man we God  i mekem? Bambae yumi luk long nekis stori.

“Bifo we bifo olgeta, God i mekem skae mo graon.” —Jenesis 1:1