Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI 97

Konilias i Kasem Tabu Spirit

Konilias i Kasem Tabu Spirit

I gat wan man Rom long Sisaria, we hem i kapten blong ol soldia, nem blong hem Konilias. Nating se hem i no man Jiu, be ol man Jiu oli respektem hem. Hem i stap givhan long ol puaman mo ol man we oli sot long sam samting. Hem i bilif long Jehova, mo i prea long hem oltaem. Wan dei, wan enjel i kamtru long Konilias, mo i talem se: ‘God i harem finis ol prea blong yu. Ale, yu sanem sam man oli go long taon ya Jopa blong faenem Pita, mo oli mas askem long hem blong i kam luk yu.’ Kwiktaem nomo, Konilias i sanem tri man i go long taon ya Jopa, we i stap samwe long 50 kilometa long saot.

Semtaem long Jopa, Pita i luk wan vison, mo i harem wan voes i talem se hem i mas kakae ol anamol we i tabu blong ol man Jiu oli kakae. Be Pita i no wantem, i se: ‘Long ful laef blong mi, mi neva kakae ol anamol ya we oli doti long fes blong God.’ Voes ya i talem se: ‘Yu no talem se ol anamol ya oli doti, God i mekem olgeta oli klin finis,’ mo i gohed se: ‘Tri man oli stap afsaed, oli stap askem yu. Yu go wetem trifala.’ Pita i go askem long trifala from wanem oli kam, mo oli ansa se: ‘Konilias, man Rom we i kapten blong ol soldia, i sanem mifala. Yu mas kam wetem mifala, bae yumi go long haos blong hem long Sisaria.’ Pita  i askem long trifala blong oli stap wetem hem long naet ya. Long nekis dei, hem wetem sam brata blong Jopa, oli folem trifala i gobak long Sisaria.

Taem Konilias i luk Pita, hem i nildaon long fored blong hem. Be Pita i talem se: ‘!Yu girap! Mi mi man nomo olsem yu. I tru se ol man Jiu oli no stap go long haos blong ol man blong narafala laen, be God i sanem mi mi kam long haos blong yu. ?From wanem yu singaot mi mi kam?’

Konilias i talem se: ‘Fo dei i pas, mi mi stap prea long God, nao wan enjel i talem long mi blong mi singaot yu yu kam. Plis, yu tijim mifala long ol tok blong Jehova.’ Pita i se: ‘Mi mi kasem save nao se God i mekem i sem mak long olgeta man. Hem i glad long eniman we i wantem wosipim hem.’ Pita i tijim olgeta long plante samting long saed blong Jisas. Nao tabu spirit i kamdaon long Konilias mo olgeta we oli stap wetem hem, mo evriwan oli baptaes.

“Sipos wan man i fraet gud long God mo i mekem samting we i stret, God i glad long hem nating se hem i blong defren neson.”—Ol Wok 10:35