Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 92

Zezi fiteli jue trafuɛ mun be ɲrun

Zezi fiteli jue trafuɛ mun be ɲrun

Cɛn kun’n, Piɛli ɔli jue tralɛ Galile Jenvie’n nun lɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zezi fiteli i akoto mun be ɲrun ɔ nin-a cɛman. Ɔ nin Toma nin Zaki nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ wie mun ekun yɛ be ɔli-ɔ. Be guali be lala’n kɔnguɛ lele lika cɛnnin. Sanngɛ b’a ɲanman like fi.

Nglɛmun tutu kpa’n, be wunnin bian kun ce’n su lɔ. Ɔ flɛli be, kpɛkun ɔ usali be kɛ: ‘?Amun ɲannin jue?’ Be tɛli i su kɛ: “Cɛcɛ-o!” Ɔ seli be kɛ: “Amun gua lala’n alie’n i fama su.” Kɛ be yoli sɔ’n lala’n fali jue kpanngban kpa. Ɔ maan be kwlá cuɛnman lala’n naan b’a fa sie i alie’n nun bɔbɔ. Zan wunnin i wlɛ kɛ Zezi-ɔ. I sɔ’n ti’n ɔ seli kɛ: “E Min’n niɔn.” Kɛ Piɛli tili i sɔ’n, ɔ tɔli nzue’n nun. Ɔ wuɛli nzue’n lele juli ce’n su lɔ. Zezi i sɔnnzɔnfuɛ onga mun be kannin alie’n toli be lɔ.

Kɛ be juli cenje’n su lɛ’n, be wunnin kɛ kpanwun nin jue o sin su. Zezi seli be kɛ be fa jue nga be trali be’n i wie bla naan be fa uka ng’ɔ o sin nun’n su. I sin’n, ɔ seli be kɛ: “Amun bla be wa di like.”

Kɛ be wieli like di’n, Zezi usali Piɛli kɛ: ‘?A klo min tra jue tralɛ’n?’ Ɔ tɛli i su kɛ: “Ɛɛn min Min, a si kɛ n klo wɔ.” Zezi seli i kɛ: “Man min bua ba’m be aliɛ.” Zezi usɛli i ekun kɛ: “?Piɛli, a klo min?” Ɔ tɛli i su kɛ: “Min Min, a si kɛ n klo wɔ.” Zezi seli i kɛ: “Nian min bua ba’m be lika.” Zezi usali Piɛli kosan kunngba’n kpɛ nsan. I sɔ’n boli Piɛli i wla. Ɔ maan ɔ seli i kɛ: “Min Min, a si sa kwlakwla. A si kɛ n klo wɔ.” Zezi seli i kɛ: “Man min bua ba’m be aliɛ.” I sin’n, ɔ seli Piɛli kɛ: “Su min su titi.”

“[Zezi] seli be kɛ: ‘An su min su, yɛ ń yó maan amún trá sran mun kɛ be fa tra jue’n sa.’ Be ja nun lɛ’n, be yacili be lala’m be lɛ naan b’a su i su.”—Matie 4:19, 20.