Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 44

Be kplannin sua kun mannin Zoova

Be kplannin sua kun mannin Zoova

Kɛ Salomɔn yoli Izraɛli famiɛn’n, Zoova usɛli i kɛ: ‘?Ngue yɛ a klo kɛ n yo man wɔ-ɔ?’ Salomɔn tɛli i su kɛ: ‘N ti bakan. N wunman sa wlɛ. Man min ngwlɛlɛ maan n si ɔ sran mun be lika nian.’ Zoova seli i kɛ: ‘Kɛ mɔ ngwlɛlɛ’n yɛ a usali’n, ń má yó maan á sí ngwlɛlɛ trá asiɛ’n sufuɛ mun be kwlakwla. Asa kusu’n ń yó maan á káci aɲanbeunfuɛ. Yɛ sɛ ɔ ɲin yi min’n á cɛ́ asiɛ’n su.’

Salomɔn boli Ɲanmiɛn i sua’n i kplanlɛ bo. Ɔ fali sika ɔkwlɛ nin jɛtɛ ufue nin waka, ɔ nin yɔbuɛ mun be nun kpakpafuɛ mun yɛ ɔ fa kplannin-ɔn. Bla nin yasua kpanngban mɔ be si junman di kpa’n be dili sua kplanlɛ junman’n wie. Kɛ ɔ dili afuɛ nso’n be wieli sua’n i kplan. Siɛn’n, ɔ fata kɛ be yi i nglo. Be fali ninnge wie mun be sieli i tɛ yiwlɛ’n su kɛ bé fá mán Ɲanmiɛn. Salomɔn kotoli tɛ yiwlɛ’n i ɲrun lɛ, yɛ ɔ srɛli Zoova seli kɛ: ‘Zoova, sua nga i klanman’n nin i dan’n ɔ timan like fi ɔ ɲrun. Sanngɛ é srɛ́ wɔ, maan ɔ klun jɔ sulɛ nga e su wɔ’n su, yɛ tie e srɛlɛ mun.’ ?Wafa sɛ yɛ Zoova buli sua’n, ɔ nin Salomɔn i srɛlɛ’n niɔn? Kɛ Salomɔn wieli Ɲanmiɛn srɛ cɛ’n, sin fin ɲanmiɛn su lɔ wa yrali like ng’ɔ o tɛ yiwlɛ’n su’n. Zoova i klun jɔli sua nga be kplan mɛnnin i’n su. Kɛ Izraɛlifuɛ mun be wunnin i sɔ’n, be klun jɔli dan.

Izraɛli nvle wunmuan’n nun’n, ɔ nin lika mmuammua mun be nun bɔbɔ’n, sran mun be kan Famiɛn Salomɔn i ngwlɛlɛ’n i ndɛ. Sran mun be wa wun i wun naan ɔ siesie be ndɛ mun. Seba lɔ famiɛn bla’n bɔbɔ bali, ɔ wa usɛli i kosan kekleekle wie mun. Kɛ ɔ tili Salomɔn i nuan ndɛ’n, ɔ seli kɛ: ‘M’an faman ɔ su ndɛ nga sran mun be kan’n su. Sanngɛ siɛn’n, m’an wun kɛ ɔ ngwlɛlɛ’n tra nga be kan kleli min’n. Ɔ Ɲanmiɛn Zoova yrali ɔ su dan.’ Blɛ sɔ’n nun’n, Izraɛli nvle’n nun jɔli fɔuun, kpɛkun sran mun be klun jɔli. Sanngɛ kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n lika’n wa kacili.

“An nian! Sran kun o wa’n, i dan tra Salomɔn.” —Matie 12:42.