Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 72

Zezi i kaan nun

Zezi i kaan nun

Zozɛfu nin Mari nin Zezi nin i niaan mun be tran Nazarɛti. Zozɛfu ti waka sɛfuɛ. Ɔ di junman sɔ’n fa nian i awlobo’n i lika. Asa ekun’n, ɔ kan Zoova ndɛ kle i awlofuɛ mun, yɛ ɔ kle be Zoova i Mmla’n. Zozɛfu nin i awlobo’n be kɔ Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ titi be ko su Ɲanmiɛn, yɛ afuɛ kwlakwla’n be kɔ Delɛ cɛn’n i dilɛ Zerizalɛmun lɔ.

I nun mɔ Zezi le afuɛ blu-nin-nɲɔn’n (12), ɔ nin i awlofuɛ mun be ɔli Zerizalɛmun kɛ nga be fa yo i titi’n sa. Sran kpanngban kpa be ɔli Delɛ cɛn’n i dilɛ. I sɔ’n ti’n, klɔ’n yili kpa. Kɛ Zozɛfu nin Mari bé sá be sin be klɔ’n, be buli i kɛ Zezi nin be yɛ be kɔ-ɔ. Be kunndɛli i be osufuɛ mun be afiɛn, sanngɛ b’a wunmɛn i.

Be sali be sin Zerizalɛmun lɔ. Be kunndɛli i cɛn lele nsan. I agualiɛ su’n, be ɔli i kunndɛlɛ Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Kɛ be juli lɔ’n be wunnin i. Ɔ ti ase like klefuɛ mun be afiɛn. Ɔ sie i su tie be ndɛ’n, kpɛkun ɔ usa be kosan.  I sɔ’n boli like klefuɛ mun be nuan dan. Ɔ maan be kusu be wa usɛli i kosan wie mun. Wafa ng’ɔ tɛ be su’n ɔ boli be nuan. Be wunnin kɛ ɔ wun Zoova i ndɛ’n i wlɛ kpa.

Mari nin Zozɛfu be wla boli be wun. Mari seli kɛ: ‘?Min wa, ngue ti yɛ a yo e sɔ-ɔ? E su kunndɛ wɔ kpa.’ Zezi tɛli be su kɛ: ‘?Amun siman kɛ min Si i sua’n nun yɛ ɔ fata kɛ n tran-ɔn?’

Zezi nin i si nin i nin be sali be sin Nazarɛti. Zozɛfu kleli Zezi waka sɛlɛ junman’n. ?Kɛ a niɛn i sa’n, i nun mɔ Zezi ti gbanflɛn kan’n i nzuɛn’n ti sɛ? Kɛ Zezi ɲín kɔ́’n, nn i ngwlɛlɛ úka su, Ɲanmiɛn i klun jɔ i wun, kpɛkun i wun yo sran mun be fɛ.

“Min Nyanmiɛn, min waan ń yó ɔ klun sa. Ɔ mmla’n ɔ o min klun.”—Jue Mun 40:9.