Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 56

Zoziasi klo Ɲanmiɛn Mmla’n

Zoziasi klo Ɲanmiɛn Mmla’n

Kɛ Zoziasi yó Zida famiɛn’n, nn ɔ le afuɛ mɔcuɛ. Blɛ sɔ’n nun’n, nvlefuɛ mun be sɔ amuin, yɛ be yi atrɛ. Kɛ Zoziasi ɲannin afuɛ blu-nin-nsiɛn’n (16) ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ sí wafa nga be kwla su Zoova kpa’n. Kɛ ɔ ɲannin afuɛ ablaɔn’n (20) ɔ bubuli amuin mun, ɔ nin be sɔwlɛ mun be kwlaa i nvle’n nun. Asa ekun’n, kɛ ɔ ɲannin afuɛ ablaɔn-nin-nsiɛn’n (26) ɔ yoli maan be siesieli Zoova i sua’n i ye.

Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ Ilkiza wunnin Zoova i Mmla fluwa’n Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Atrɛkpa’n, fluwa nga Moizi bɔbɔ klɛli’n niɔn. Famiɛn Zoziasi i fluwa klɛfuɛ Safan fali Mmla fluwa’n bali, kpɛkun ɔ kanngannin nun Zoziasi i ɲrun lɛ. Kɛ Zoziasi tili fluwa’n i nun ndɛ’n, ɔ wunnin i wlɛ kɛ nvlefuɛ mun be yacili mmla’n i su nantilɛ w’a di afuɛ kpanngban. Famiɛn Zoziasi seli Ilkiza kɛ: ‘Zoova w’a fa e wun ya dan kpa. Kɔ naan a nin i be ko ijɔ. I liɛ’n, ɔ́ klé e like ng’ɔ fata kɛ e yo’n.’ Zoova seli i nuan ijɔfuɛ bla Ilda kɛ: ‘Zidafuɛ mun be suman min kun. Ń má tú be fɔ. Sanngɛ n su tuman be fɔ famiɛn Zoziasi blɛ su. Afin ɔ kɛnnin i wun ase dan.’

Kɛ Famiɛn Zoziasi tili ndɛ sɔ’n, ɔ ɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Kpɛkun ɔ yiali Zidafuɛ mun. Ɔ kanngannin Ɲanmiɛn Mmla’n nun kleli be kwlaa. Zoziasi nin nvlefuɛ mun be seli kɛ bé nánti Zoova i mmla mun be su.

Zidafuɛ mun be yacili Delɛ cɛn’n i dilɛ w’a di afuɛ kpanngban. Sanngɛ kɛ Zoziasi kanngannin Mmla’n nun m’ɔ wunnin kɛ ɔ fata kɛ be di Delɛ cɛn’n afuɛ kwlakwla’n, ɔ seli nvlefuɛ mun be kɛ: ‘Ɔ fata kɛ e di Delɛ cɛn e man Zoova.’ Zoziasi yili tɛ kpanngban mannin Zoova, kpɛkun ɔ kpali jue tofuɛ wie mun sieli be Ɲanmiɛn i sua’n nun lɔ. Nvlefuɛ mun be dili Delɛ cɛn’n, ɔ nin Kpanwun mɔ b’a guaman nun kpanwun ayre’n i cɛn’n wie. Be dili cɛn sɔ mun cɛn ba nso. Kɛ ɔ fɛ i Samiɛli blɛ su lele’n, be nin-a diman Delɛ cɛn kɛ ngalɛ’n sa le. Nanwlɛ, Zoziasi kleli kɛ ɔ klo Zoova i Mmla’n sakpa. ?A klo Zoova i su like suanlɛ?

“Ɔ ndɛ’n ɔ ti kɛ kannin sa, ɔ kpaja min bo. Ɔ kpaja min nyrun atin’n su weiin.” —Jue Mun 119:105.