Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 61

B’a kotoman

B’a kotoman

Kɛ Famiɛn Nɛbikadnɛzali wunnin like kun m’ɔ ti kɛ waka sran sa laliɛ nun’n, i sin’n i bɔbɔ wa yoli sika ɔkwlɛ sran kun. Ɔ ko tɛkɛli i Dira lɔ lika kun nun. Kpɛkun ɔ flɛli i nvle’n nun sran dandan mun naan be yia sika ɔkwlɛ sran’n i ɲrun lɛ. Sadraki nin Mesaki nin Abɛdnego be o sran sɔ mun be nun wie. Famiɛn’n seli kɛ: ‘Sɛ amun ti awɛ’n nin blo’n, ɔ nin aluku’n be tɛlɛ cɛ’n, amun koto sika ɔkwlɛ sran’n i bo. Sran nga w’a kotoman’n, bé fɛ́ i bé yí sin dan kun nun.’ ?Ebre gbanflɛn nsan mun bé kóto sika ɔkwlɛ sran’n i bo wie, annzɛ Zoova kunngba cɛ yɛ bé sú i-ɔ?

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, famiɛn’n seli kɛ be bo ngowa kanlɛ ninnge mun. Sran mun be kwlaa be kotoli sika ɔkwlɛ sran’n i bo, saan Sadraki nin Mesaki nin Abɛdnego yɛ b’a kotoman-ɔn. Sran wie mun be sieli be nzɔliɛ, kpɛkun be ko kan kleli famiɛn’n. Be seli i kɛ: ‘Ebre gbanflɛn nsan mun be waan be kotoman ɔ sika ɔkwlɛ sran’n i bo.’ Nɛbikadnɛzali sunmannin sran naan be ko se be kɛ: ‘Ń má mán amun blɛ uflɛ ekun naan amun ko koto i bo. Sɛ amun a kotomɛn i bo’n, ń fá amun ń yí sin dan’n nun. Ɲanmiɛn fi su kwlá deman amun min sa nun.’ Gbanflɛn mun be tɛli i su kɛ: ‘Nán se kɛ á mán e blɛ uflɛ. E Ɲanmiɛn’n kwla de e. Sɛ w’a deman e bɔbɔ’n, e su kotoman sika ɔkwlɛ sran’n i bo.’

Nɛbikadnɛzali fali ya dan kpa. Ɔ seli i sran mun be kɛ: ‘Amun trɔ sin’n naan i dan tra titi liɛ’n kpɛ nso.’ Kpɛkun ɔ seli i sonja mun kɛ: ‘Amun ci be naan amun fa be yi sin’n nun.’ Be fali Ebre gbanflɛn mun be yili be sin’n nun. Kɛ sonja mun be mantannin sin’n i wun koko lɔ’n, be ka lɛ be wuli. Afin sin’n yoli dan kpa. Sran nsan yɛ be yili be sin’n nun-ɔn, sanngɛ kɛ Nɛbikadnɛzali niannin sin’n nun lɔ’n, ɔ wunnin kɛ sran nnan be o lɔ be su nantinanti. Srɛ kunnin i, yɛ ɔ usɛli i sran mun kɛ: ‘?Nán sran nsan yɛ e yili be sin’n nun-ɔn? N wun sran nnan, yɛ be nun kun ti kɛ anzi sa.’

Nɛbikadnɛzali wunngeli sin’n i wun lɔ, kpɛkun ɔ kpan seli kɛ: ‘Ɲanmiɛn m’ɔ o nglo lɔ’n i sufuɛ mun, amun fite!’ Sadraki nin Mesaki nin Abɛdnego be fiteli. Kɛ sran mun be wunnin kɛ like fi w’a yoman be’n, be nuan boli be wun. Be wunnɛn’n nin be timuɛn’n nin be wun tralɛ’n b’a yraman. I kpa bɔbɔ’n, sin wɛnsrɛn bɔnman be wun.

Nɛbikadnɛzali seli kɛ: ‘Sadraki nin Mesaki nin Abɛdnego be Ɲanmiɛn’n ti dan. Ɔ sunmɛnnin i anzi’n kɛ ɔ wa de be. Ɲanmiɛn fi timan kɛ i sa.’

?A kunndɛ kpa kɛ á sú Zoova titi kɛ Ebre gbanflɛn nsan mun sa?

“Zoova m’ɔ ti ɔ Ɲanmiɛn’n yɛ ɔ fata kɛ a koto i bo-ɔ, yɛ i kunngba cɛ yɛ ɔ fata kɛ a su i-ɔ.”—Matie 4:10.