Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 70

Anzi mun be seli kɛ b’a wu Zezi

Anzi mun be seli kɛ b’a wu Zezi

Rɔmun siefuɛ Sezaa Ogisi seli kɛ maan Zuifu mun be kwlakwla be wɔ be klɔ naan be ko klɛ be dunman. Ɔ maan Zozɛfu nin Mari be ɔli Bɛtleɛmun, afin lɔ yɛ Zozɛfu fin-ɔn. Blɛ sɔ’n nun’n, nn Mari i ba wulɛ su wa ju.

Kɛ be juli Bɛtleɛmun lɔ’n, b’a ɲanman lawlɛ lika fi nun. Nnɛn mun be lawlɛ kun nun yɛ be ko sikeli-ɔ. Lɔ yɛ Mari wuli Zezi-ɔ. Ɔ fali tannin kpa kun cicili i wun, kpɛkun ɔ lɛli i nnɛn mun be like diwlɛ kun nun.

Bɛtleɛmun i wun koko lɛ’n, bua tafuɛ wie mun be lali gua su kɔnguɛ naan bé nían be nnɛn mun be su. Bé nían-ɔn, anzi kun yɛ ɔ jin be ɲrun yɛ. Kpɛkun Zoova i ɲrun ɲanɲan’n kpajali be su. Srɛ kunnin be dan kpa. Sanngɛ anzi’n seli be kɛ: ‘Nán srɛ kun amun. Ndɛ fɛ o min nuan.  Yɛle kɛ andɛ’n, b’a wu Mesi’n Bɛtleɛmun lɔ.’ Kɛ ɔ yoli sɔ’n, anzi kpanngban be fiteli ɲanmiɛn su lɔ. Be seli kɛ: ‘Maan manmanlɛ’n yo Ɲanmiɛn m’ɔ o ɲanmiɛn su lɔ’n i liɛ, yɛ maan fɔundi tran asiɛ’n su.’ I sin’n anzi mun be ɔli. ?Ngue yɛ bua tafuɛ mun be yoli-ɔ?

Bua tafuɛ mun be seli be wiengu kɛ: ‘Maan e wɔ Bɛtleɛmun icra’n.’ Be ɔli ndɛndɛ be ko toli Zozɛfu nin Mari nin ba nɔnman’n nnɛn mun be lawlɛ’n nun lɔ.

Be kwlaa nga be tili ndɛ nga anzi’n kan kleli bua tafuɛ mun’n be nuan boli be wun. Mari buli ndɛ nga anzi’n kannin’n i akunndan kpa, yɛ i wla w’a fiman su le. Bua tafuɛ mun be sali be sin be nnɛn mun be wun lɔ. Like nga be wunnin i’n, ɔ nin ndɛ nga be tili’n ti’n, be lali Ɲanmiɛn ase.

“N fin Ɲanmiɛn i wun lɔ yɛ n bali wa-ɔ. Nán n bɔbɔ n tiaun yɛ n bali-ɔ, sanngɛ Ɲanmiɛn yɛ ɔ sunmannin min-ɔn.”—Zan 8:42.