Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 20

Ɲrɛnnɛn nsiɛn ekun

Ɲrɛnnɛn nsiɛn ekun

Moizi nin Aarɔn be ɔli Faraɔn i sin, be ko seli i kɛ Ɲanmiɛn waan: ‘Sɛ w’a yaciman min sran mun be nun’n, ń má yó naan ngɔnsiɛn dandan mɔ be nuan yo ya’n be tru ɔ mɛn’n nun.’ Ngɔnsiɛn sɔ mun be wluli Eziptifuɛ mun be kwlaa be sua mun be nun, i sikafuɛ-o, i yalɛfuɛ-o. Be truli nvle wunmuan’n nun. Sanngɛ Gozɛnin mɔ lɔ yɛ Izraɛlifuɛ mun be tran’n, ngɔnsiɛn sɔ mun b’a juman lɔ. Kɛ ɲrɛnnɛn klikli nsan mun be sinnin’n, Eziptifuɛ mun be ngunmin be su yɛ ɲrɛnnɛn onga mun be tɔli-ɔ. Faraɔn seli kɛ: ‘Amun srɛ Zoova naan ngɔnsiɛn sɔ mun be wɔ. A nin ɔ sran mun amun kwla kɔ.’ Sanngɛ kɛ Zoova yoli maan ngɔnsiɛn mun be ɔli’n, Faraɔn w’a yaciman be nun. ?Faraɔn ɔ́ wá fá sa sɔ mun tu i wun fɔ cɛn kun?

Zoova seli kɛ: ‘Sɛ Faraɔn w’a yaciman min sran mun be nun naan b’a ɔman’n, tukpacɛ tɔ́ Eziptifuɛ mun be nnɛn mun be su, yɛ bé wú.’ Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, nnɛn mun be boli wulɛ bo. Sanngɛ Izraɛlifuɛ mun be nnɛn mun b’a wuman wie. Ɔ nin i sɔ’n ngba’n, Faraɔn w’a kaciman.

I sin’n, Zoova seli Moizi kɛ ɔ wɔ Faraɔn sin naan ɔ fa nzuɛn ko sanndi i nglo i ɲrun lɛ. Kɛ ɔ sanndili nzuɛn’n i nglo’n, ɔ kacili ndutre. Ɔ truli lika’n kwlaa nun, kpɛkun ɔ guali Eziptifuɛ mun be wun. Ndutre’n yoli maan like wie m’ɔ ti kɛ yra sa’n, ɔ fiteli Eziptifuɛ mun nin be nnɛn mun be wun. Sanngɛ Faraɔn w’a yaciman Izraɛlifuɛ mun be nun.

Zoova sunmannin Moizi Faraɔn sin naan ɔ ko se i kɛ: ‘?Ɔ waan a yaciman min  sran mun be nun? Ainman’n, laglasi nga wie liɛ’n kɛ nzue tɔ́’n ɔ gua’n, i wie wá gúa ɔ mɛn’n su.’ Kɛ aliɛ cɛnnin’n, Zoova yoli maan laglasi nin angblannan, ɔ nin sin be guali Ezipti mɛn’n su. I sɔ sa’n nin-a juman Ezipti mɛn’n nun le. Waka mun nin fie mun be su ninnge mun be kwlaa be sacili, saan Gozɛnin lɔ liɛ mun. Yɛ Faraɔn seli Moizi kɛ: ‘Kpata Zoova naan ninnge sɔ mun be jran. I liɛ’n, ń yáci amun nun.’ Kɛ laglasi’n yacili gualɛ mɔ nzue’n kpɛli’n, Faraɔn w’a yaciman be nun.

I sin’n, Moizi seli kɛ: ‘Lalo mun bé wá dí ninnge nga nzue’n nin laglasi’n b’a saciman be’n be kwlaa.’ Ɔ maan lalo mun be wa dili fie mun be su ninnge nga be kali lɛ’n, ɔ nin waka mun be nɲa mun be kwlaa. Faraɔn seli Moizi kɛ: ‘Kpata Zoova naan lalo mun be wɔ.’ Zoova yoli maan lalo mun be ɔli, sanngɛ Faraɔn w’a kaciman.

Zoova seli Moizi kɛ: ‘Man ɔ sa’n su nglo.’ Kɛ ɔ mɛnnin i sa’n su nglo’n, lika’n ka lɛ dunnin tuun kpa. Ɔ dunnin lele cɛn nsan. Eziptifuɛ mun be kwlá wunman like fi, be kwlá wunman be wiengu bɔbɔ. Sanngɛ Izraɛlifuɛ mun be lɔ’n, lika’n kpaja weiin.

Faraɔn seli Moizi kɛ: ‘A nin ɔ nvle’n nunfuɛ mun amun kwla kɔ. Sanngɛ amun yaci amun nnɛn mun wa.’ Moizi tɛli i su kɛ: ‘Ɔ fata kɛ e fa e nnɛn mun naan e ko yi tɛ e man e Ɲanmiɛn’n.’ Faraɔn fali ya kpa. Ɔ seli i kɛ: ‘Jaso min ɲrun lɛ. Sɛ n wun wɔ wa ekun’n, ń kún wɔ.’

“Amún wún ngbaciɛ ng’ɔ o sran kpa nin sran ng’ɔ buman Nyanmiɛn nin i nuan ndɛ’n be like fi’n be afiɛn’n, ɔ nin ngbaciɛ ng’ɔ o sran ng’ɔ su Nyanmiɛn nin sran ng’ɔ suman Nyanmiɛn’n be afiɛn’n.”—Malasi 3:18.