Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 34

Zedeɔn kwlali Madianfuɛ mun

Zedeɔn kwlali Madianfuɛ mun

Izraɛlifuɛ mun be yacili Zoova i sulɛ ekun, kpɛkun be sɔli amuin mun. I sɔ’n ti’n, Madianfuɛ mun be kleli be yalɛ afuɛ nso. Be wua be nnɛn mun, yɛ be saci be fie’n su ninnge mun. Kɛ ɔ ko yo naan Izraɛlifuɛ mun b’a ɲan be ti’n, be fia yɔbuɛ buɛ mun, ɔ nin okaoka lika mun be nun. Ɔ maan be kpan flɛli Zoova. Zoova sunmɛnnin i anzi kun gbanflɛn kun mɔ be flɛ i kɛ Zedeɔn’n i sin. Anzi’n seli Zedeɔn kɛ: ‘Zoova fali wɔ kɛ a yo alɛ kunfuɛ dan kun.’ Zedeɔn usɛli i kɛ: ‘?Ń yó sɛ yɛ ń dé Izraɛlifuɛ mun-ɔn? N timan like fi.’

?Ngue yɛ Zedeɔn yoli naan w’a wun i wlɛ kɛ Zoova fɛli i sakpa-ɔ? Ɔ fali bua ndrɛ tannin kun sieli i asiɛ wun, kpɛkun ɔ seli Zoova kɛ: ‘Sɛ nglɛmun’n, bɔlɛ’n lua tannin’n naan i wun lɛ asiɛ’n ti kee’n, ń wún kɛ a fali min sakpa kɛ n de Izraɛlifuɛ mun.’ Kɛ lika’n cɛnnin’n, Zedeɔn wunnin kɛ tannin’n ti luawa, sanngɛ i wun lɛ asiɛ’n w’a lualuaman. Ɔ seli Zoova ekun kɛ sɛ aliɛ cɛn’n, maan bɔlɛ’n lualua asiɛ’n i ngunmin naan tannin’n ka kee. Sa sɔ mun be yoli su sɛsɛsɛ. Zedeɔn wunnin i wlɛ kɛ Zoova fɛli i sakpa. I sɔ’n ti’n, ɔ fɛli i sonja mun naan be nin Madianfuɛ mun be ko kun.

Zoova seli Zedeɔn kɛ: ‘Ń má yó maan Izraɛlifuɛ mun bé kwlá. Sanngɛ, kɛ mɔ ɔ sonja mun be sɔnnin’n ti’n, amun kwla bu i kɛ i sɔ’n ti yɛ amun kwlali-ɔ. Se ɔ sonja mun kɛ be nga srɛ kun be’n, maan be sa be sin.’ Be nun sran akpiakpi ablaɔn- nin-nɲɔn (22.000) be sali be sin. Yɛ be kali sran akpiakpi blu (10.000). Zoova seli kɛ: ‘Ɔ sonja mun be te sɔn. Fa be kɔ nzue’n nuan lɔ naan se be kɛ be nɔn nzue. Be nga kɛ bé nɔ́n nzue’n be niannian sɛ be kpɔfuɛ mun be su ba’n, fɛ i sɔfuɛ mun.’ Sran ya nsan (300) yɛ kɛ bé nɔ́n nzue’n be niannin be wun su-ɔ. Zoova seli kɛ sran sɔ mun yɛ bé kwlá Madian sonja akpiakpi ya akpiakpi ablasan-nin-nnun (135.000) mun-ɔn.

Cɛn sɔ’n nun kɔnguɛ’n, Zoova seli Zedeɔn kɛ: ‘Siɛn’n, amun wɔ naan amun nin Madianfuɛ mun be ko kun.’ Zedeɔn fali awɛ nin sɛ dandan wie mun fa mɛnnin i sonja mun sɛsɛsɛ. Tɛ o sɛ sɔ mun be nun. Ɔ seli be kɛ: ‘Amun nian like nga n yo’n su naan amun yo wie.’ Zedeɔn fitɛli i awɛ’n nun, ɔ boli sɛ’n, ɔ totoli i tɛ’n, kpɛkun ɔ kpan seli kɛ: ‘Zoova nin Zedeɔn be tokofi’n!’ I sonja ya nsan (300) mun be kwlaa be yoli sɔ wie. Srɛ kunnin Madianfuɛ mun. I sɔ’n ti’n, be kwlaa be bo sanndili. Lika’n sanngannin dan. Ɔ maan Madianfuɛ mun be kunnin be wiengu. Zoova ukali Izraɛlifuɛ mun maan be kwlali be kpɔfuɛ mun ekun.

“Ɔ maan ɔ ti weiin kɛ wunmiɛn ng’ɔ o e nun m’ɔ tra klɔ sran liɛ’n, ɔ fin Ɲanmiɛn, ɔ finman e bɔbɔ.”—2 Korɛntifuɛ Mun 4:7.