Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 30

Raabu fali be nga be sunmannin be’n fiali

Raabu fali be nga be sunmannin be’n fiali

Kɛ be nga Zozie sunmannin be’n be juli Zeriko lɔ’n, be ko sikeli bla kun i awlo lɔ. Be flɛ i kɛ Raabu. Kɛ Zeriko famiɛn’n tili ndɛ sɔ’n nun’n, ɔ sunmɛnnin i sonja mun Raabu i awlo lɔ. Raabu fali sran nɲɔn nga be sunmannin be’n fiɛli i sua’n i ti su nglo lɔ, kpɛkun ɔ yoli maan sonja mun be fali atin uflɛ. Ɔ seli sran nɲɔn sɔ mun be kɛ: ‘Ń má úka amun, afin n si kɛ Zoova o amun sin. Ɔ́ wá yó maan amún fá e nvle’n. Maan amun ta min nda kɛ amun su kunman min nin min awlofuɛ mun.’

Be tɛli Raabu su kɛ: ‘Be kwlaa nga bé ká ɔ sua’n nun wa’n, like fi su yoman be.’ Be kan guali su kɛ: ‘Fa ɲanman ɔkwlɛ kun cici ɔ fenɛtri nun. I liɛ’n, a nin ɔ awlofuɛ mun amun su wuman.’

Raabu cicili ɲanman kun fenɛtri nun naan sran nɲɔn sɔ mun b’a sin su b’a jra. Kpɛkun be ɔli oka mun be nun lɔ. Be kali lɔ lele cɛn nsan ka naan b’a sa be sin Zozie wun lɔ. I sin’n, Izraɛlifuɛ mun be kpɛli Zurdɛn nzue’n. Kpɛkun be siesieli be wun naan bé kó fá Kanaan mɛn’n. Zeriko klɔ’n yɛ be dun mmua fali-ɔ. Zoova seli be kɛ cɛn ba kun nun’n, maan be nanti sin yia Zeriko klɔ’n kpɛ kun, naan be yo i sɔ cɛn ba nsiɛn. I cɛn ba nso su’n, be nanti sin yiali klɔ’n kpɛ nso. I sin’n, Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun be fitali be awɛ mun be nun. Sonja mun be kpannin kekle kpa. Kpɛkun talɛ ng’ɔ sin yia klɔ’n, ɔ bu guali. Sanngɛ Raabu i sua m’ɔ o klɔ’n i wun talɛ’n su’n kali lɛ. Kɛ mɔ Raabu nin i awlofuɛ mun be lafili Zoova su’n ti’n, b’a wuman.

“?I wafa kunngba’n, kɛ Raabu [...] sɔli be nga be sunmannin be’n be nun klanman m’ɔ yoli maan be fali atin uflɛ be ɔli’n, Ɲanmiɛn w’a bumɛn i sran kpa sa sɔ’n ti?”—Zaki 2:25.