Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 32

Siefuɛ uflɛ kun nin bla yakpafuɛ nɲɔn

Siefuɛ uflɛ kun nin bla yakpafuɛ nɲɔn

Zozie sieli Zoova i sran mun afuɛ kpanngban. Kɛ ɔ́ wú’n, nn ɔ le afuɛ ya kun blu (110). I nun mɔ Zozie o nguan nun’n, Izraɛlifuɛ mun be suli Zoova titi. Sanngɛ kɛ Zozie wuli’n, be wa sɔli amuin mun kɛ Kanaanfuɛ mun sa. Kɛ mɔ Izraɛlifuɛ mun be yacili Zoova i sulɛ’n ti’n, Zoova mannin Kanaan famiɛn nga be flɛ i kɛ Zabɛn’n i atin naan ɔ kle be yalɛ. Izraɛlifuɛ mun be kpan flɛli Zoova kɛ ɔ uka be. I sɔ’n ti’n, Zoova fali sran kun kɛ ɔ dun be ɲrun mmua. Be flɛ sran sɔ’n kɛ Baraki. I yɛ ɔ́ wá úka Izraɛlifuɛ mun naan b’a su Zoova ekun-ɔn.

Cɛn kun’n, Debora m’ɔ ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n ɔ sunmannin sran kɛ be ko flɛ Baraki. Ɔ seli i kɛ: “Ndɛ nga Zoova waan n kan kle wɔ’n yɛ: ‘Fa sran akpi blu (10.000) naan amun to Zabɛn nin i sonja mun Kizɔn nzue’n i nuan lɔ. Lɔ yɛ amún kwlá Sizɛra m’ɔ ti Zabɛn i sonja mun be su kpɛn’n niɔn.’ ” Baraki seli Debora kɛ: ‘Sɛ a ko sunman min’n yɛ ń kɔ́-ɔ.’ Debora tɛli i su kɛ: ‘E nin wɔ é kɔ́. Sanngɛ nán wɔ yɛ á kún Sizɛra-ɔ. Zoova seli kɛ bla kun yɛ ɔ́ kún i-ɔ.’

Debora nin Baraki nin i sonja mun be ɔli Tabɔr oka’n su lɔ naan bé kó kún alɛ. Kɛ Sizɛra tili’n, ɔ fɛli i kakaklolo mun nin i sonja mun be ɔli oka’n i bo lɔ. Debora seli Baraki kɛ: ‘Andɛ’n, Zoova wá yó maan amún kwlá amun kpɔfuɛ mun.’ Baraki nin i sonja akpi blu (10.000) mun be jrali naan be nin Sizɛra i sonja mɔ be yo sro kpa’n bé kó kún.

Zoova yoli maan Kizɔn nzue’n yili dan kpa. Ɔ maan lika’n wa yoli nnɔtiɛ ngunmin. Sizɛra i kakaklolo mun b’a kwlá tuman be bo kun. I sɔ’n ti’n Sizɛra yacili i kakaklolo’n lɛ, ɔ wanndili. Baraki nin i sonja mun be kwlali Sizɛra i sonja mun. Sanngɛ b’a ɲanman Sizɛra bɔbɔ ba’n. Ɔ wanndi ko fiali bla kun mɔ be flɛ i kɛ Zaɛli’n i awlo lɔ. Bla’n mɛnnin i nɔnnɔn. Kpɛkun ɔ fali tannin kun kɛtɛli i su. Kɛ mɔ Sizɛra w’a fɛ kpa’n ti’n, ɔ lafili. Zaɛli wunngeli i wun lɔ blɛblɛblɛ, kpɛkun ɔ fali waka pienbie kun kplɛnnin i ti’n nun naan w’a kun i.

Kɛ Baraki kúnndɛ Sizɛra’n, nn Zaɛli jin i sua’n i anuan’n nun lɛ. Ɔ seli Baraki kɛ: ‘Bla min sua’n nun wa. Ń má klé wɔ sran nga a su kunndɛ i’n.’ Kɛ ɔ wluli lɔ’n, ɔ́ nían-ɔn, Sizɛra yɛ ɔ la yɛ, w’a wu. Baraki nin Debora be toli jue be manmannin Zoova. Afin ɔ yoli maan be kwlali be kpɔfuɛ mun. Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Izraɛlifuɛ mun be trannin fɔun afuɛ ablanan (40).

“Bla nga be bo jasin kpa be sin’n b’a ba kpanngban kɛ sonja mun sa.”—Jue Mun 68:12.