Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 58

Be sacili Zerizalɛmun klɔ’n

Be sacili Zerizalɛmun klɔ’n

Zidafuɛ mun be yacili Zoova sulɛ kpɛ sunman, yɛ be sɔli amuin mun. Zoova sunmɛnnin i nuan ijɔfuɛ mun naan be ko uka be. Ɔ yoli sɔ afuɛ kpanngban, sanngɛ b’a faman be ndɛ’n su. I kpa bɔbɔ’n, be yoli be finfin. ?Ngue yɛ Zoova yoli naan b’a yaci amuin mun be sɔlɛ-ɔ?

Babilɔnin famiɛn mɔ be flɛ i kɛ Nɛbikadnɛzali’n, ɔ su fa nvle mun kunngunngun. Kpɛ klikli ng’ɔ fali Zerizalɛmun klɔ’n, ɔ trali Famiɛn Zozakin nin i awlo lɔ sran dandan mun, ɔ nin sonja mun nin ajuin difuɛ mun, kpɛkun ɔ fali be kwlaa ɔli Babilɔnin. Ɔ fali Zoova i sua’n nun lɔ ninnge kpakpa mun be kwlaa, kpɛkun ɔ sieli Sedesiasi Zida famiɛn.

I klikli nun’n, Sedesiasi i ɲin yili Nɛbikadnɛzali. Sanngɛ nvle nga be mɛntɛn i lɛ’n, ɔ nin be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n, be seli i kɛ ɔ yo ɲin kekle Babilɔnin famiɛn’n i su. Zeremin seli i kɛ: ‘Sɛ a yo ɲin kekle’n, bé kún sran mun Zida nvle’n nun, awe’n kpɛ́n, yɛ sran mun bé tɔ́ tukpacɛ.’

Kɛ Sedesiasi yoli famiɛn m’ɔ dili afuɛ mɔcuɛ’n, ɔ yoli ɲin kekle Babilɔnin famiɛn’n i su. Kpɛkun ɔ ko seli Eziptifuɛ mun be sonja mun kɛ be wa ukɛ i. I sin’n, Nɛbikadnɛzali sunmɛnnin i sonja mun kɛ be ko utu Zerizalɛmun klɔ’n. Be boli nanmue mun sin yiali klɔ’n. Zeremin seli Sedesiasi kɛ: ‘Zoova waan, sɛ a fa ɔ wun man Babilɔnin famiɛn’n, á fíte nun, yɛ be su saciman klɔ’n. Sanngɛ sɛ w’a yoman sɔ’n, Babilɔninfuɛ mun bé wɔ́ Zerizalɛmun klɔ’n nun, kpɛkun bé trá wɔ, yɛ bé wlá ɔ bisua.’ Sedesiasi seli i kɛ: ‘N su faman min wun n mɛnmɛn i.’

Kɛ ɔ dili afuɛ kun nin sin’n, Babilɔninfuɛ mun be sonja mun be bubuli Zerizalɛmun klɔ’n i wun talɛ’n i lika wie mun. Kpɛkun be wɔli klɔ’n nun. Be wɔli Ɲanmiɛn i sua’n nun, be kunnin sran kpanngban, kpɛkun be wlali sran akpi kpanngban be bisua.

Sedesiasi wanndili, sanngɛ Babilɔninfuɛ mun be suli i su. Be ko trɛli i Zeriko klɔ’n i wun koko lɛ, kpɛkun be fɛ i ko mannin Nɛbikadnɛzali. Babilɔnin Famiɛn’n yoli maan be kunnin Sedesiasi i mma mun i ɲrun lɛ. I sin’n, ɔ boboli Sedesiasi i ɲinma mun, ɔ wlɛli i bisua, yɛ ɔ kali lɔ wuli. Sanngɛ Zoova seli Zidafuɛ mun be kɛ: ‘Sɛ afuɛ ableso (70) sin’n, ń má yó naan amun sa amun sin Zerizalɛmun.’

?Sa benin yɛ ɔ juli gbanflɛn kanngan nga be tra be ɔli Babilɔnin lɔ’n be su-ɔ? ?Be suli Zoova titi?

“Ɲanmiɛn Zoova, wɔ mɔ a kwla sa kwlaa yo’n, jɔlɛ nga a di be’n be ti nanwlɛ, yɛ be ti su.”—Sa Nglo Yilɛ 16:7.