Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 57

Zoova seli Zeremin kɛ ɔ ko kɛn i ndɛ’n

Zoova seli Zeremin kɛ ɔ ko kɛn i ndɛ’n

Zoova fali Zeremin kɛ ɔ yo i nuan ijɔfuɛ naan ɔ kan ndɛ kle Zidafuɛ mun. Ɔ seli i kɛ ɔ kɛn i ndɛ’n kle be naan be yaci sa tɛtɛ mun be yolɛ. Sanngɛ Zeremin seli kɛ: ‘Zoova, n te yo bakan. N siman wafa nga ń kán ndɛ’n ń klé nvlefuɛ mun’n.’ Zoova seli i kɛ: ‘Nán srɛ kun wɔ. Ń úka wɔ. Ndɛ ng’ɔ fata kɛ a kan’n, ń kán klé wɔ.’

Zoova seli Zeremin kɛ ɔ yia kpɛnngbɛn mun naan ɔ bo fa sɛ kun be ɲrun lɛ, naan ɔ se be kɛ: ‘Kɛ bé wá bó Zerizalɛmun klɔ’n kɛ nga sa.’ Kɛ Zeremin yoli sa sɔ’n, kpɛnngbɛn mun be fɛli i wun ya kpa. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ kun mɔ be flɛ i Pasir’n, ɔ boli Zeremin. Kpɛkun ɔ fɛli i sa’n nin i ja’n wlɛli i waka toklo kun nun. Zeremin dili kɔnguɛ wunmuan kun lɛ. Kɛ lika cɛnnin’n, yɛ Pasir wa yili i-ɔ. I sɔ’n ti’n, Zeremin seli kɛ: ‘W’a yo kpa sɔ! N kanman Ɲanmiɛn i ndɛ’n kun.’ ?Sanngɛ ɔ yacili ndɛ’n i kanlɛ sakpa? Cɛcɛ. Ɔ seli i klun lɔ kɛ: ‘Zoova i ndɛ’n ti kɛ sin sa min klun lɔ. N kwlá yacimɛn i kanlɛ.’ Zeremin kannin Ɲanmiɛn i ndɛ’n kleli nvlefuɛ mun titi.

Kɛ afuɛ wie mun be sinnin’n, famiɛn uflɛ yɛ ɔ wa sieli Zida nvle’n niɔn. Ndɛ nga Zeremin kannin’n, ɔ yoli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun nin be nga be tɔn be wun suɛn kɛ be ti Ɲanmiɛn nuan ijɔfuɛ’n be tɛ. Be seli famiɛn’n i awlo lɔ sran dandan mun kɛ: ‘Bian nga nin kunlɛ fata.’ Zeremin seli kɛ: ‘Sɛ amun kun min’n, nn amun kunnin min ngbɛn. Afin m’an yoman sa. Ndɛ nga n kan’n, ɔ finman min, ɔ fin Zoova.’ Kɛ famiɛn’n i awlo lɔ sran dandan mun be tili ndɛ sɔ’n, be seli kɛ: ‘Ɔ fataman kɛ e kun bian nga.’

Zeremin w’a yaciman Ɲanmiɛn i ndɛ’n i kanlɛ. I sɔ’n ti’n, famiɛn i awlo lɔ sran dandan mun be wa fali ya dan kpa. Be seli famiɛn’n kɛ ɔ kun Zeremin. Famiɛn’n seli be kɛ like kwlaa nga be waan bé fá yó Zeremin’n, maan be fa yo i. Be fali Zeremin ko yili i gbo kun nun naan ɔ wu lɔ. Gbo sɔ’n i bo ti kploun, kpɛkun nnɔtiɛ o nun. Kɛ be fali Zeremin be yili nun’n, ɔ boli nnɔtiɛ’n nun mlɔnlɛ bo blɛblɛblɛ.

Famiɛn’n i awlo lɔ sran dan kun mɔ be flɛ i Ebɛd-Melɛki’n, ɔ seli famiɛn’n kɛ: ‘B’a fa Zeremin b’a yi i gbo kun nun. Sɛ ɔ ka lɔ’n, ɔ́ wú.’ Famiɛn’n seli Ebɛd-Melɛki kɛ ɔ fa sran ablasan (30) naan be ko yi Zeremin. Kannzɛ bɔbɔ Ɲanmiɛn i ndɛ’n i kanlɛ’n w’a yoman pɔpɔ Zeremin sa nun’n, sanngɛ ɔ kɛnnin i titi. Ɔ fata kɛ e yo kɛ i sa. ?Nɛ́n i-ɔ?

“Min dunman’n ti’n, sran’m be kwlaa bé kpɔ́ amun, sanngɛ sran ng’ɔ jran kekle lele ju i awieliɛ’n, ɔ́ fíte nun.”—Matie 10:22.