Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 14

I ɲin yili Ɲanmiɛn

I ɲin yili Ɲanmiɛn

Zozɛfu ti Zakɔbu i mma mun be nun kasiɛn’n kun. Zakɔbu i mma kpɛnngbɛn mun be wunnin kɛ be si klo Zozɛfu tra be kwlaa. ?A bu i kɛ i sɔ’n yoli be fɛ? Be ɲin cili Zozɛfu, yɛ be kpɔli i. Zozɛfu cɛnnin laliɛ wie mun, kpɛkun ɔ kan kleli i niaan mun. Laliɛ sɔ mun be kle kɛ cɛn wie lele’n, i niaan mun bé wá kóto i bo. I sɔ’n ti’n be wa kpɔli i tɛ kpa!

Cɛn kun’n, Zozɛfu i niaan mun be fali bua mun be ɔli didilɛ klɔ nga be flɛ i kɛ Sisɛmun’n i wun lɛ. Zakɔbu sunmannin Zozɛfu kɛ ɔ ko nian be osu. Kɛ Zozɛfu bá mɔ i niaan mun be wunnin i mmua lɔ’n, be seli be wiengu kɛ: ‘Amun nian, laliɛ cɛnfuɛ’n yɛ ɔ́ bá lɔ lɛ. Maan e kun i ke!’ Be trɛli i, kpɛkun be fɛ i be yili i kunman dan kun nun. Sanngɛ Zida m’ɔ ti i niaan mun be nun kun’n, ɔ seli kɛ: ‘Nán e kun i. Maan e yo i atɛ.’ Be yoli Zozɛfu i atɛ jɛtɛ mma ablaɔn (20) Madian aata difuɛ mun be sa nun. Aata difuɛ sɔ mun be su kɔ Ezipti.

I sin’n, Zozɛfu i niaan mun be fɛli i tralɛ’n be wlɛli i boli mmoja nun, kpɛkun be fa ko mannin be si. Be seli i kɛ: ‘?Nán ɔ wa’n i tralɛ’n yɛ?’ Ɔ maan Zakɔbu buli i kɛ nnɛn wlɛfuɛ wie w’a kun Zozɛfu. I wla boli i wun dan. Kɛ ɔ́ sún’n, be kpɛtɛ i-ɔ, ɔ muɛnmɛn i nuan.

Kɛ aata difuɛ mun be juli Ezipti lɔ’n, be yoli Zozɛfu i atɛ sonja bian kun mɔ be flɛ i Potifaa i sa nun. Sanngɛ Zoova o Zozɛfu sin. Potifaa wunnin kɛ Zozɛfu si junman di naan be kwla lafi i su. I sɔ’n ti’n, ɔ seli Zozɛfu kɛ ɔ niɛn i ninnge mun be kwlaa be su.

Potifaa i yi’n wunnin kɛ Zozɛfu ti gbanflɛn  klanman. Cɛn kwlaa ɔ jin Zozɛfu i wun kɛ ɔ nin i be la. ?Ngue yɛ Zozɛfu yoli-ɔ? W’a kplinman su. Ɔ seli bla’n kɛ: ‘Cɛcɛ! I sɔ’n timan kpa. Min min’n lafi min su, yɛ ɔ kusu a ti i yi. Sɛ e nin wɔ e la’n, ɔ ti sa tɛ Ɲanmiɛn ɲrun!’

Cɛn kun’n, Potifaa i yi’n kunndɛli kɛ Zozɛfu nin i be la kekle nun. Ɔ sɔli Zozɛfu i wun tralɛ’n. Sanngɛ Zozɛfu wanndili. Kɛ Potifaa bali’n, i yi’n w’a diman ndɛ’n i nanwlɛ. Ɔ seli i kɛ Zozɛfu kunndɛli kɛ ɔ nin i bé lá kekle nun. Potifaa fali ya dan kpa. I sɔ’n ti’n, ɔ wlali Zozɛfu bisua. Sanngɛ Zoova i wla w’a fiman Zozɛfu su.

“I sɔ’n ti’n, an kan amun wun ase Ɲanmiɛn m’ɔ kwla like kwlaa yo’n i bo, naan sɛ i blɛ’n ju’n w’a man amun su.”​—⁠1 Piɛli 5:⁠6.