Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 29

Zoova fali Zozie

Zoova fali Zozie

Moizi dunnin Izraɛlifuɛ mun be ɲrun afuɛ kpanngban. Kɛ ɔ cɛ kan ɔ́ wú’n, Zoova seli i kɛ: ‘Nán wɔ yɛ á fá Izraɛlifuɛ mun wlú mɛn nga n seli be kɛ ń fá mán be’n nun-ɔn. Sanngɛ ń má fá mɛn sɔ’n ń klé wɔ.’ I sin’n, Moizi seli Zoova kɛ ɔ fa sran uflɛ sie Izraɛlifuɛ mun be su. Zoova seli i kɛ: ‘To Zozie lɔ naan ko se i kɛ i yɛ n fɛli i-ɔ.’

Moizi seli Izraɛlifuɛ mun be kɛ ɔ cɛ kan’n ɔ́ wú, naan Zoova fali Zozie kɛ ɔ fa be wlu mɛn ng’ɔ seli kɛ ɔ́ fá mán be’n nun. Ɔ seli Zozie kɛ: ‘Nán srɛ kun wɔ. Zoova wá úka-ɔ.’ I sin’n, Moizi ko fuli Nɛbo oka’n su. Kpɛkun mɛn nga Zoova seli kɛ ɔ́ fá mán Abraamun nin Izaaki nin Zakɔbu’n, ɔ fa kleli i. Moizi dili afuɛ ya kun ablaɔn (120) yɛ ɔ wuli-ɔ.

Zoova seli Zozie kɛ: ‘Kpɛ Zurdɛn nzue’n naan kɔ Kanaan. Ń má úka wɔ kɛ nga n fa ukali Moizi’n sa. Sanngɛ kanngan min Mmla’n nun cɛn kwlakwla. Nán srɛ kun wɔ. Kɔ naan ko yo like nga n seli wɔ kɛ a yo’n.’

Zozie sunmannin sran nɲɔn kɛ be ko niannian Zeriko klɔ’n nun. Like suanlɛ ng’ɔ bɛ i sin’n kan sa ng’ɔ juli lɔ’n i ndɛ. Kɛ be sali be sin’n, be seli Zozie kɛ Kanaan kɔlɛ blɛ’n w’a ju. Kɛ i aliɛ cɛnnin’n, Zozie seli Izraɛlifuɛ mun kɛ be tutu be tannin sua mun naan be wɔ. Ɔ seli Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ nga be sua aenguɛ’n i alaka’n be kɛ be dun Izraɛlifuɛ mun be ɲrun mmua naan be wɔ Zurdɛn nzue’n i nuan lɔ. Blɛ sɔ nun’n, nn Zurdɛn nzue’n w’a yi. Sanngɛ kɛ Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun be ja’n kannin nzue’n cɛ’n, ɔ yacili sonjilɛ. Ɲanmiɛn ɲrun jranfuɛ mun be ko jrannin nzue’n i sonjiwlɛ’n i afiɛn. Kpɛkun Izraɛlifuɛ mun be kwlaa be sinnin. Atrɛkpa’n i sɔ’n yoli maan be wla kpɛnnin abonuan sa nga Zoova yoli i Jenvie Ɔkwlɛ’n i nuan lɔ’n su. ?A bu i sɛ?

Siɛn’n, Izraɛlifuɛ mun b’a ju mɛn nga Ɲanmiɛn waan ɔ́ fá mán be’n nun. Ɔ maan be kwla kplan be sua nin be klɔ mun, be kwla di fie, yɛ be kwla ta viɲin nin waka nga be di be su mma mun’n. Lɔ asiɛ’n yo like ye kpa.

“[Zoova] ɔ́ wá dún mmua amun ɲrun tititi. Aawlɛ flɛnnɛn’n nun lika kee kpa nun bɔbɔ’n, ɔ́ mán amun like bé dí, amun ku yí.”—Ezai 58:11.