Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

NDƐ TRE ABLAƆN NIN KUN

Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yó yakpa naan ɔ́ láfi Ɲanmiɛn su kpa

Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ yó yakpa naan ɔ́ láfi Ɲanmiɛn su kpa

1-3. ?Ngue like yɛ Zezi yoli i cɛn kun mɔ Piɛli wunnin i ɔ? ?Yɛ ngue yɛ Piɛli yoli i kɔnguɛ ɔ?

PIƐLI w’a kan alie’n lele w’a fɛ kpa. Kɛ ɔ niɛn i ɲrun mmuammua lɔ’n, ɔ yo i kɛ lɔ’n kpaja kanngan sa. ?Naan aliɛ su wa cɛn ti ɔ? I wati’n ɔ nin i wunnɛn onga’n be yo i ya siɛn’n. Aunmuan’n fitɛmɛn i aɔwi. Ɔ yo kɛ Galile fɛtɛ’n w’a fa ya sa, ɔ bo gua alie’n i ɲrun lika’n su. Nzue sɔ’n m’ɔ jɔ kpa’n, w’a lua Piɛli sa pɔtɔɔ. Sanngɛ ɔ te kan aliɛ’n te kɔ.

2 Piɛli nin i wiengu’m be yacili Zezi cenje kun su, Galile fɛtɛ lika liɛ nun lɔ. Cɛn sɔ’n nun’n, be wunnin kɛ Zezi fali kpaun nin kpatra kaan sa, ɔ fa cɛcɛli sran akpiakpi kpanngban kpa. I sɔ’n ti’n, sran’m be waan bé fɛ́ i síe famiɛn. Sanngɛ Zezi kunndɛman kɛ ɔ́ fɛ́ i wun wlɛ́ i politiki nun. Ajalɛ kunngba ng’ɔ fɛli lɛ’n yɛ i waan i sɔnnzɔnfuɛ’m be nian su ɔ. I ti’n, ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ’m be kɛ be fu alie’n nun naan be dun mmua cenje kunfuɛ’n su lɔ. Yɛ i ngunmin ɔli oka’n su lɔ Ɲanmiɛn srɛlɛ ɔ.​—Mar. 6:35-45; an kanngan Zan 6:14-17 nun.

3 Kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’m bé kɔ́ nzue’n su’n, nn anglo ba’n te ta kpa. Yɛ siɛn’n, ɔ su kɔ tɔlɛ blɛblɛblɛ. Be nin a juman mmua, sanngɛ b’a fɛ. Nzue’n kusu boman aɔwi, yɛ aunmuan kusu kplaman ngowa. I sɔ’n ti’n, be afiɛn yalɛ kokolɛ’n ti kekle. Atrɛkpa akunndan nga be ba Piɛli i ti nun’n be sɔnnin.

Zezi fali afuɛ nɲɔn kleli Piɛli i ninnge kpanngban, sanngɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ suan’n, ɔ te sɔn.

4. ?Ngue yɛ Piɛli kunndɛli kɛ ɔ́ yó m’ɔ ti ajalɛ kpa man e wie ɔ?

4 Piɛli su bu ninnge kpanngban be su akunndan. Ɔ nin Zezi m’ɔ fin Nazarɛti be sɔ nantilɛ’n, i afuɛ nɲɔn tra su yɛ. Zezi kleli i like pɛ, sanngɛ ng’ɔ fata kɛ ɔ suan’n, ɔ te sɔn kpa. I sɔ yɛ ɔ kunndɛ ɔ, afin i waan ɔ́ yó yakpa naan ɔ́ láfi Ɲanmiɛn su kpa. I lɛ nun’n, ɔ kle e ajalɛ kpa kun m’ɔ fata kɛ e nian su ɔ. ?Ngue ti yɛ e se sɔ ɔ?

“Y’a wun Mɛsi’n”

5, 6. Amun kan junman nga Piɛli di’n i ndɛ.

5 Piɛli i wla su fiman cɛn ng’ɔ nin Zezi be yiali’n, i su le. I niaan bian Andre yɛ ɔ dun mmua boli ndɛ fɛfɛ yɛ’n su kleli ɔ. Ɔ seli i kɛ: “Y’a wun Mɛsi’n”. Kɛ ɔ fin lɛ’n yɛ Piɛli i mɛn dilɛ wafa’n wa kacili ɔ. W’a yoman kɛ laa liɛ’n sa kun le.​—Zan 1:41.

6 Kapɛrnaɔmu lɔ yɛ Piɛli tran ɔn. Klɔ dan sɔ’n wo Galile fɛtɛ’n i nuan. Ɔ nin Andre yɛ Zebede i wa Zaki nin Zan be bo yo kun be tra jue kpɛkun be yo be atɛ. Piɛli nin i yi, nin i sia bla’n, ɔ nin i niaan bian Andre yɛ be tran ɔn. Kɛ ɔ ko yo naan w’a nian i awlobofuɛ’m be lika’n, ɔ fata kɛ ɔ yo juejue yɛ ɔ fa ngwlɛlɛ di i junman’n. Amun e bu afɛ ng’ɔ o jue tralɛ nun’n i akunndan e nian. Kɔnguɛ yɛ be kɔ nzue su ɔ. Be to be lala mun guɛ i alie nɲɔn be afiɛn. Kpɛkun kɛ be ko tra jue mun’n, be cuɛncuɛn be fite. Kɛ be kpa jue’m be nun ko wie mɔ b’a yo be atɛ’n, kpɛkun be su kpu be lala mun. Nga be nun titili kusu’n, be tanndan be nun. Nanwlɛ junman sɔ’n fa be blɛ kpanngban.

7. ?Zezi i su ndɛ benin yɛ Piɛli tili ɔ? ?Yɛ ngue ti yɛ ndɛ sɔ’n ti ndɛ fɛ ɔ?

7 Biblu’n kle kɛ Andre ti Zan m’ɔ ti batɛmu yofuɛ’n i sɔnnzɔnfuɛ. Kɛ Andre kannin jasin nga Zan bo’n i ndɛ kleli Piɛli’n, kɔlɛ Piɛli fɛli i su sieli i bo kpa. Le kun’n, Andre i ɲin bo lɛ, Zan tinndinnin i sa Zezi m’ɔ fin Nazarɛti’n i wun, kpɛkun ɔ seli kɛ: “An nian Nyanmiɛn Bua Gbanflɛn’n yɛ.” Be ja nun lɛ’n, Andre suli Zezi su. Kpɛkun ndɛndɛ kpa ɔ ko kannin ndɛ fɛfɛ yɛ’n kleli Piɛli. Ɔ seli i kɛ Mɛsi’n w’a ba! (Zan 1:35-40) Kɛ sran’m be yoli ɲin kekle Edɛni fie’n nun lɔ’n, Ɲanmiɛn Zoova tali nda kɛ sran kun m’ɔ ti i liɛ ngunmin’n, ɔ́ bá ɔ́ wá dé klɔ sran mun. Kɛ ɔ́ fɛ́ i lɛ lele Piɛli i blɛ su’n, w’a di afuɛ 4.000. (Bob. 3:15) Andre w’a wun Defuɛ sɔ’n. Mɛsi bɔbɔ’n niɔn! Piɛli kusu ɔli trɛlɛlɛ kɛ ɔ́ kó sí Zezi wie.

8. ?Dunman nga Zezi fa mannin Piɛli’n i bo’n yɛle benin? ?Yɛ ngue ti yɛ sran wie’m be waan Piɛli nin dunman sɔ’n fataman ɔn?

8 Piɛli i dunman nga be fa flɛ i laa’n yɛle Simɔn annzɛ Simeɔn. Sanngɛ kɛ Zezi wunnin i’n ɔ seli i kɛ: “Be flɛ wɔ kɛ Simɔn, a ti Zan wa, kɛ ɔ fin ndɛ’n, bé flɛ́ wɔ kɛ Sefas bɔ i bo yɛlɛ Piɛr.” (Zan 1:42) “Sefas” i bo’n yɛle “yɛbuɛ,” annzɛ “yɛbuɛ tanda.” Kɛ Zezi fɛ i sunnzunnin yɛbuɛ’n, ɔ kle kɛ ɔ́ wá yó sran m’ɔ jran sa’m be ɲrun kekle ɔ. Yɛ ɔ́ yó Klistfuɛ mɔ be lafi i su ɔ yo ye ɔ. I Ɲanmiɛn sulafilɛ’n yó tankaan. ?Sanngɛ, kɛ Piɛli bu i wun sɔ ɔ? E kwlá lafiman su sɔ. Andɛ bɔbɔ’n, be nga be kanngan Ɲanmiɛn Ndɛ’n nun’n, be nun wie’m be bumɛn i kɛ Piɛli ti kɛ yɛbuɛ sa. Wie’m be waan wafa nga Biblu’n kɛn i ndɛ’n, ɔ kle kɛ ɔ timan sran ndɛnmanfuɛ, i akunndan’n ti nɲɔnnɲɔn, naan kɛ ɔ tɔ cinnjin’n, ɔ kacikaci.

9. ?Ngue yɛ Zoova nin i Wa’n be fa be ɲin sie su ɔ? ?Yɛ ngue ti ɔ? ?Amun bu i kɛ ɔ fata kɛ e lafi be su?

9 Piɛli i ayeliɛ wie’m be ti tɛ. Zezi si sɔ jrɛiin. Sanngɛ kɛ i Si Zoova sa’n, Zezi fɛ i ɲin fa sie sran’m be nzuɛn ng’ɔ ti kpa’n su. Zezi wunnin kɛ Piɛli kwla yo ninnge kpanngban wie mɔ be ti kpa ɔ. Yɛ ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ úkɛ i naan i nzuɛn’n w’a yo kpa. E kusu, Zoova nin i Wa’n be fa be ɲin fa sie e nzuɛn ng’ɔ ti kpa’n su wie. Atrɛkpa’n, e bu i kɛ Zoova nin i Wa’n be kwlá wunman nzuɛn kpa kun sa e lika. Sanngɛ ɔ fata kɛ e lafi be su. Kɛ Piɛli sa’n, maan e lo e wun e man Zoova naan ɔ kle e like naan ɔ kaci e.​—An kanngan 1 Zan 3:19, 20 nun.

“Nán srɛ kun wɔ”

10. ?Ngue yɛ Zezi yoli mɔ Piɛli wunnin nun ɔn? ?Sanngɛ ajalɛ benin yɛ ɔ wa fɛli i kasiɛn su ɔ?

10 Kɛ Zezi wa boli Ɲanmiɛn ndɛ’n i kanlɛ bo klɔklɔ’m be su’n, kɔlɛ’n Piɛli ko sunmɛnnin i kan. Atrɛkpa kɛ Zezi yili i atrɛ klikli’n Kana lɔ atɔnvlɛ falɛ kun bo’n, m’ɔ fali nzue kacili nzan’n, Piɛli wunnin nun. Ng’ɔ ti cinnjin kpa’n yɛle kɛ, ɔ tili Ɲanmiɛn i Sielɛ’n i su ndɛ kpakpa nga Zezi kannin’n. Sanngɛ ɔ nin i sɔ ngba’n, Piɛli yacili Zezi i su sulɛ, ɔ sɛli i sin ko dili i junman’n ekun. Kɛ i sin lali nun kan’n, Piɛli nin Zezi be wa yiali ekun. Yɛ Zezi seli i kɛ ɔ su i su titi.

11, 12. (a) ?Kɔnguɛ kun nun’n, afɛ benin yɛ Piɛli wunnin i ɔ? (b) ?Kɛ Piɛli tíe Zezi ndɛ’n, atrɛkpa’n kosan benin mun yɛ ɔ fa usɛli i wun ɔn?

11 Kɔnguɛ ng’ɔ sinnin lɛ’n nun’n, Piɛli fɛli ngbɛn. Jue trafuɛ’m be guali be lala mun lele sanngɛ b’a ɲanman like fi. Piɛli i jue tralɛ wun ngwlɛlɛ ng’ɔ si i’n, kɔlɛ ɔ yili i kwlaa nglo kɔnguɛ sɔ’n nun. Ɔ kunndɛli fɛtɛ’n i likalika nga jue’m be didi lɛ’n. Kɛ i wiengu jue trafuɛ mun sa, atrɛkpa ɔ buli i kɛ ɔ́ wún jue kpanngban lika nga nzue’n ti kputuwa lɛ’n, naan ɔ́ kánkán bé wlú i lala’m be nun. Nanwlɛ, kɛ Piɛli wunnin kɛ ɔ kwlá yoman like fi naan jue’m b’a wlu lala’m be nun, ɔ beli i awlɛn dan. Nán Piɛli i ɲin su yiyilɛ ti yɛ ɔ tra jue ɔ. Sran nga be o i sa nun’n ti ɔ. Kasiɛn su’n, kɛ Piɛli jáso nzue’n su lɔ’n, jue ba kun sa nunmɛn i sa nun. Ɔ o lɛ kpú i lala’n, yɛ Zezi wa toli i lɛ ɔ.

Zezi i jasin’n m’ɔ taka Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ’n su’n i tielɛ’n w’a flanman Piɛli le.

12 Sran kpanngban be su i su yɛ ɔ ba ɔ. Be sie be su i ndɛ kwlaa ng’ɔ kan’n i bo. Kɛ mɔ sran’m be sɔnnin’n ti’n, Zezi ko fuli Piɛli i alie’n nun, yɛ ɔ seli i kɛ ɔ fa alie’n wɔ i ɲrun lɔ kan, i sin’n yɛ ɔ boli sran’m be like klelɛ bo ɔ. Be kwlaa be tieli i ndɛ’n. Piɛli kusu fɛli i su sieli Zezi i ndɛ’n bo kpa wie. Zezi i jasin’n m’ɔ taka Ɲanmiɛn Sielɛ Blɛ’n su’n i tielɛ’n w’a flanman Piɛli le. Sɛ ɔ kwla uka Zezi naan b’a bo jasin sɔ’n klɔklɔ’m be su’n, ɔ́ wá yó i fɛ o! ?Sanngɛ ɔ́ kwlá yó i sɔ sakpa? ?Ngue yɛ ɔ́ fá tɛ́ i awlobofuɛ mun ɔn? ?Ɔ́ yó i sɛ naan w’a su Zezi su naan i kunngba’n w’a ɲan blɛ w’a ɔ jue tralɛ? Atrɛkpa i sɔ akunndan yɛ ɔ buli i ɔ.​—Lik 5:1-3.

13, 14. ?Atrɛ benin yɛ Zezi yili kleli Piɛli ɔ? ?Yɛ atrɛ sɔ’n yoli Piɛli sɛ?

13 Kɛ Zezi wieli ijɔ’n, ɔ seli Piɛli kɛ: “Fa alie’n kɔ nzue’n i kploun’n nun lɔ naan an gua amun lala’n.” Ndɛ sɔ’n yoli Piɛli i kɛnsrɛn. I ti’n ɔ seli kɛ: “Baba, y’a guɛ i kɔnguɛ’n lele aliɛ’n w’a fa cɛn ye y’a nyan-man like fi, sanngɛ kɛ bɔ ɔ waan n gua’n ti, ń gúa.” Piɛli wieli i lala’m be kpu’n, ɔ nin a cɛman. Ɔ maan ɔ kunndɛman kɛ ɔ́ tó be yí i nzue’n nun ekun. Asa kusu’n, jue’m be didiman dɔ ngalɛ’n su. Sanngɛ ɔ fali ndɛ nga Zezi kannin’n su. Atrɛkpa ɔ seli i wiengu nga be o alie kunfuɛ nun’n kɛ be gua be liɛ’n wie.​—Lik 5:4, 5.

14 Piɛli cuɛnnin lala’n kan. Ɔ yo nɔnnin kpa. W’a bumɛn i kɛ ɔ́ wá yó nɔnnin kɛ ngalɛ’n sa. Yɛ ɔ cuɛnnin i kekle kpa ekun ɔn. Ɔ́ nían ɔn, jue’m be tian lala’n nun sa zɔglɔɔ! I wun blibli i sa, yɛ ɔ kpan flɛli i wiengu nga be o alie kunfuɛ’n nun lɔ’n kɛ be wa uka be. Kɛ bé cúɛncúɛn lala’n be wunnin i kɛ jue’m be kwlá sɔnman alie kunngba nun. Alie nɲɔn’m be yili sa piɛ, sanngɛ ng’ɔ ka lɛ’n te sɔn kpa. Ɔ maan be wa de mlɔn. Piɛli siman wie se. Klist w’a yi i tinmin’n i nglo i ɲrun le, sanngɛ ngaliɛ’n ɔ́ yó i bɔbɔ nin i osufuɛ’m be ye. ?Naan sran kun kwla yo maan jue’m be wlu lala’n nun? Ndɛ sɔ’n su kun Piɛli i srɛ. Ɔ kotoli Zezi bo seli i kɛ: “Nannan, cuɛn ɔ wun kan, afin n ti sa tɛ yofuɛ.” Nanwlɛ, Piɛli bumɛn i kɛ ɔ nin sran mɔ Ɲanmiɛn mɛnnin i tinmin kɛ ngalɛ sa’n, bé kwlá sán nun.​—An kanngan Lik 5:6-9 nun.

“Nannan, [...] n ti sa tɛ yofuɛ.”

15. ?Wafa sɛ yɛ Zezi kleli Piɛli kɛ ɔ fata kɛ ɔ lafi Ɲanmiɛn su naan nán srɛ kun i kun ɔn?

15 Zezi seli Piɛli amanniɛn su kɛ: “Nán srɛ kun wɔ, kɛ ɔ fin ndɛ’n, sran yɛ a wa trɛ i kɛ a fa tra kpatra’n sa-a.” (Lik 5:10, 11) Ɔ nin i fata kɛ Piɛli fɛ i ɲin sie i jasin fɛ bolɛ’n junman’n su. Sanngɛ i awlobofuɛ’m be lika nianlɛ, ɔ nin i fɔnlɛ’m be ti’n, srɛ kun i, yɛ ɔ siesie i ɲin nɲɔnnɲɔn. Ɔ maan ɔ bu i kɛ ɔ nin junman sɔ’n fataman. Sanngɛ i sɔ mɔ Piɛli bu’n, ɔ timan su, afin junman nga Ɲanmiɛn fa mannin Zezi kɛ ɔ di’n, ɔ ti dan yɛ ɔ́ yó klɔ sran’m be ye. Ɲanmiɛn ng’ɔ su i’n kusu’n, ɔ ‘yaci sran’m be wun sa’n cɛ be weiin.’ (Eza. 55:7) Asa ekun’n, Zoova úka Piɛli naan w’a tɛ i awlobofuɛ mun, naan i kunngba’n w’a bo jasin’n.​—Mat. 6:33.

16. ?Wafa sɛ yɛ Piɛli, Zaki nin Zan be sɔli Zezi i ndɛ’n nun ɔn? ?Ngue ti yɛ ajalɛ kpafuɛ’n yɛ be fɛli i lɛ ɔ?

16 Piɛli ka lɛ sɔli ndɛ nga Zezi kannin’n i nun kpa kɛ Zaki nin Zan sa. “Kɛ be wa sili alie mun, be yacili be ninnge’n kwlaa lɛ naan b’a su i su.” (Lik 5:11) I lɛ nun’n, Piɛli lafili Zezi nin i Si m’ɔ sunmɛnnin i’n be su. Ajalɛ kpafuɛ ng’ɔ kwla fa’n yɛ ɔ o lɛ ɔ. Andɛ’n, Klistfuɛ nga be su Ɲanmiɛn yakpa su’n, be kle kɛ be lafi Ɲanmiɛn su kɛ Piɛli sa. Be nga be fa be wla guɛ i Zoova su sɔ’n, be ɲin su guaman ase mlɔnmlɔn.​—Jue. 22:5, 6.

“?Nguɛ ti yɛ a lafi-man n su kpa-a?”

17. ?Sa benin wie mun yɛ Piɛli i wla kpɛnnin su ɔ?

17 Ndɛ tre nga i su fitilɛ nun’n, e wunnin kɛ Piɛli wo Galile fɛtɛ’n su, ɔ su kan alie. Ɔ nin Zezi be sili be wun w’a di afuɛ nɲɔn. I nun m’ɔ o fɛtɛ’n su’n, e kwlá siman akunndan ng’ɔ sinsin i ti nun’n. Sanngɛ atrɛkpa’n, i wla kpɛnnin sa wie’m be su. I wie yɛle kɛ Zezi yoli i sia bla’n i juejue. Yɛ ɔ kannin Ɲanmiɛn ndɛ oka’n su. Kɛ ɔ́ klé sran’m be like m’ɔ́ yó abonuan sa mun’n, ɔ yili i nglo kɛ i yɛ Zoova fɛli i kɛ ɔ yo Mɛsi’n niɔn. Piɛli su Zezi su w’a cɛ, sanngɛ srɛ te kun i, yɛ i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n nin a takaman kpa. Zezi fɛli i yoli i akoto 12 be nun kun. Ɔ nin i sɔ ngba’n, Piɛli te siesie i ɲin nɲɔnnɲɔn, afin i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i bo’n nin a wlaman ase kpa. Piɛli bɔbɔ su wa wun i wlɛ sɔ.

18, 19. (a) Amun kan like nga Piɛli wunnin i Galile fɛtɛ’n su’n i ndɛ. (b) ?Kɛ Piɛli waan ɔ́ nánti nzue’n su wie’n, Zezi seli i sɛ?

18 Aliɛ njɛnniɛn su’n, Piɛli jrannin alie kanlɛ’n kpɛ kunngba. Kɛ ɔ mɛnnin i ɲin su’n, ɔ wun kɛ like kun keje nzue’n su. ?Anglo ba’n yɛ ɔ kpaja jenvie’n i ɲin su sɔ ɔ? Cɛcɛ afin like sɔ’n jin nglo seiin. Sran ɔn! Ɔ su nanti fɛtɛ’n i ɲin su. Kɛ ɔ́ mántan koko’n, ɔ yo be kɛ be wun lɔ yɛ ɔ su ba sa ɔ. Srɛ m’ɔ kun be’n ti’n, be buli i kɛ wunmiɛn ɔn. Yɛ sran’n ijɔli ɔ. Ɔ seli be kɛ: “An gua amun wla ase, min-ɔn, nán srɛ kun amun.” Kannzu Zezi ɔ.​—Mat. 14:25-28.

19 Piɛli tɛli i su kɛ: “Nannan, sɛ ɔ ti wɔ’n, flɛ min maan m bla ɔ wun lɔ nzue’n su lɔ.” I klikli nun’n, Piɛli yoli yakpafuɛ. I wun bliblimɛn i aɔwi, afin ɔ nin a wunman abonuan sa kɛ ngalɛ’n sa wie le. Ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ yí i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n i nglo. I ti’n, i waan ɔ́ nánti nzue’n su wie. Ɔ maan Zezi seli i kɛ ɔ blɛ i wun lɔ. Piɛli fuli alie’n su, naan w’a jra nzue’n nun. Ɔ yoli Piɛli kɛ i ja’n taka like kekleke wie su sa. Sanngɛ nzue’n i ɲin su yɛ ɔ jin ɔn. Wafa nga i wun fa yoli i dɔ ngalɛ’n su’n, amun bu i akunndan be nian. Kɛ ɔ́ nánti kɔ́ Zezi i wun lɔ’n, kɔlɛ’n ɔ siman wie se kun. Sanngɛ i akunndan’n wa kacili.​—An kanngan Matie 14:29 nun.

“Kɛ ɔ wunnin kɛ aunngban’n ti dan’n, srɛ kunnin i.”

20. (a) ?Ngue ti yɛ Piɛli yili i ɲin Zezi su ɔ? ?Yɛ i bo’n guali sɛ mɛnnin i? (b) ?Ndɛ cinnjin benin yɛ Zezi kan kleli Piɛli ɔ?

20 Tinmin nga Zoova mannin Zezi’n i ti yɛ Piɛli kwla jrannin nzue’n i ɲin su ɔ. Ɔ maan Zezi su yɛ ɔ fata kɛ Piɛli fɛ i ɲin sie ɔ. Asa ekun’n, Zezi su m’ɔ lafili’n ti yɛ atrɛ sɔ’n kwla yoli ye ɔ. Sanngɛ Piɛli wa fɛli i ɲin sieli like uflɛ su. Biblu’n se kɛ: “Kɛ ɔ wunnin kɛ aunngban’n ti dan’n, srɛ kunnin i.” Kɛ Piɛli wunnin nzue’n m’ɔ́ bó gúa alie’n i wun’n, ɔ nin i nun aunmuan m’ɔ́ fíta’n, i klun tili i piaa! Atrɛkpa’n, ɔ buli i kɛ ɔ su mlɔn nzue’n nun, naan nzue’n su wa kun i. Srɛ m’ɔ kunnin i dan’n ti’n, i Ɲanmiɛn sulafilɛ’n kpɔnzɔli. Sran mɔ be waan ɔ́ kwlá jrán sa’m be ɲrun cinnjin’n, mɔ i ti yɛ be tɔnnin i dunman kɛ Piɛli’n, i yɛ ɔ su mlɔn nzue’n nun yɛ. Piɛli si nzue wɛ kpa, sanngɛ dɔ ngalɛ’n su, ɔ lafi i bɔbɔ wun su ɔ, ɔ yoman ye. I sɔ’n ti ɔ kpan seli kɛ: “Nannan, de min o!” Yɛ Zezi sɔli i sa’n niɔn. Ɔ fɛ i fiteli. Kpɛkun ɔ kannin ndɛ cinnjin kpa kun kleli Piɛli nzue’n su lɛ. Ɔ seli i kɛ: “A lafi-man n su kpa. ?Nguɛ ti yɛ a lafi-man n su kpa-a?”​—Mat. 14:30, 31.

21. ?Ngue ti yɛ sɛ e lafiman Ɲanmiɛn su kpa’n, i bo’n gúa tɛ́ mán e ɔ? ?Yɛ ngue yɛ e kwla yo naan y’a jran kekle ɔ?

21 Zezi usali Piɛli kɛ: “?Nguɛ ti yɛ a lafi-man n su kpa-a?” Kosan sɔ’n ti su, afin sɛ sran kun lafiman Ɲanmiɛn su kpa’n, i bo’n gúa tɛ mɛ́n i. Kɛ ɔ́ cɛ́ kɔ́’n, ɔ kwla yaci Ɲanmiɛn i su lafilɛ mlɔnmlɔnmlɔn. I sɔ’n ti’n, ɔ nin i fata kɛ e jran kekle kpa. Yɛle kɛ like ng’ɔ kwla uka e naan y’a lafi Ɲanmiɛn su kpa’n, i su yɛ e fa e ɲin sie ɔ. Like ng’ɔ kun e srɛ’n annzɛ ɔ bubu e sa sin’n, annzɛ ɔ faman e ɲin siemɛn i Zoova nin i Wa’n be su’n, sɛ i su yɛ e fa e ɲin e sie’n, e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n ɔ́ kpɔ́nzɔ. I ti’n, maan Zoova nin i Wa’n be ndɛ lo e. Ninnge nga be yoli’n, ɔ nin nga be su yo’n, ɔ nin nga cɛn wie lele bé yó mán be nga be klo be’n, maan e bu be akunndan. Sɛ e yo sɔ’n e Ɲanmiɛn sulafilɛ’n yó tankaan.

22. ?Ngue ti yɛ wafa nga Piɛli lafili Ɲanmiɛn su’n, ɔ kle e ajalɛ kpa ɔ?

22 Kɛ Piɛli nin Zezi be fuli alie’n nun’n, aunmuan’n yacili kpɛlɛ. Galile fɛtɛ’n wa jrannin diin. Piɛli nin Zezi i sɔnnzɔnfuɛ onga’m be seli Zezi kɛ: “A ti Nyanmiɛn Wa sakpa.” (Mat. 14:33) Kɛ lika’n títí’n, kɔlɛ Piɛli wunman wafa nga ɔ́ lá Zezi i ase ɔ. Ɔ wunnin i wlɛ kɛ ɔ nin i fataman kɛ srɛ m’ɔ kun i’n ti’n, ɔ yaci Zoova nin Zezi be su lafilɛ. Nanwlɛ, nán icra’n yɛ Piɛli wá yó sran m’ɔ lafi Ɲanmiɛn su kpa, m’ɔ jran sa’m be ɲrun kekle ɔ. Sanngɛ ɔ fuali kɛ ɔ́ míɛn i ɲin titi naan i nzuɛn’n w’a yo kpa w’a tra laa’n. ?Amun a fua sɔ wie? Sɛ amun yo sɔ’n, amún wún kɛ Ɲanmiɛn sulafilɛ nun’n, Piɛli kleli e ajalɛ kpa.