Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 102

Sa nga Zezi yili i nglo kleli Zan’n

Sa nga Zezi yili i nglo kleli Zan’n

Zezi fali sa blu-nin-nsiɛn (16) mɔ bé wá jú’n, ɔ kleli Zan aolia nun. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn Zan o bisua lika kun mɔ be flɛ i Patimɔsu’n su lɔ. Jenvie’n bo sin yia lika sɔ’n. Aolia nun sa sɔ mun be kan Zoova i dunman m’ɔ́ wá yó sanwun’n, ɔ nin i Famiɛn diwlɛ’n be ndɛ. Asa ekun’n, be kle wafa nga Zoova i klun sa’n wá kpɛ́n su asiɛ’n su wa’n kɛ ɲanmiɛn su lɔ’n sa’n.

Aolia nun’n, Zan wunnin Zoova. Ɔ ti i famiɛn bia’n m’ɔ bo ɲanɲanɲan’n su ɲanmiɛn su lɔ. Kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24) be bo sin yiɛ i. Be wun tralɛ’n ti ufue, kpɛkun sika ɔkwlɛ famiɛn kle o be ti. Lika nga famiɛn bia’n o lɛ’n, ɲanmiɛn’n kpa sin, yɛ ɔ kpla. Kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24) mun be koto Zoova bo, kpɛkun be mɛnmɛn i. Zan wunnin like uflɛ ekun. Ɔ wunnin sran kpanngban kpa mɔ be su Zoova’n. Sran wafawafa kwlaa o be nun, be fin nvlenvle’n kwlaa nun, yɛ be aniɛn’n ti wafawafa. Bua ba’n mɔ yɛle Zezi’n, ɔ nian be lika. Kpɛkun ɔ fa be kɔ nzue m’ɔ man nguan’n i nuan lɔ. I sin’n, Zan wunnin Zezi. Ɔ su di famiɛn ɲanmiɛn su lɔ, yɛ kpɛnngbɛn ablaɔn-nin-nnan (24) mun be o i wun lɛ. I sin ekun’n, Zan wunnin kɛ Zezi nin dragɔn mɔ yɛle Satan’n, ɔ nin i mmusu mun be su kun. Zezi kannin be bo ɲanmiɛn su lɔ yili be asiɛ’n su wa.

 I sin’n, Zan wunnin Bua ba’n, ɔ nin sran akpiakpi ya akpiakpi ablanan-nin-nnan (144.000). Be o Siɔn Oka’n su. Ɔ wunnin anzi kun ekun. Ɔ tu sin nglo lɔ, yɛ ɔ se sran mun be kɛ be sro Ɲanmiɛn, yɛ be mɛnmɛn i.

Aolia nun ekun’n, Zan wunnin kɛ be su kun Aamagedɔn alɛ’n. Zezi nin i sonja mun be kwlali Satan i mɛn’n. Kasiɛn su’n, Zan wunnin kɛ ɲanmiɛn su lɔfuɛ mun nin asiɛ’n su wafuɛ mun be kwlaa be bo ti kun, be yo Ɲanmiɛn i klun sa. Satan nin be nga be su i su’n be nunman lɛ kun. Ɲanmiɛn su lɔfuɛ mun nin asiɛ’n su wafuɛ mun be bo Zoova dunman fɛ, yɛ be su i kunngba cɛ.

“Ń fá kpɔlɛ ń wlá a nin bla’n be afiɛn, ń fá wlá ɔ osu’n nin bla’n i osu liɛ’n be afiɛn. Bla’n i osufuɛ’m bé kpɔ́tɔ ɔ ti’n, yɛ ɔ kusu á ká be ja sin.”—Bo Bolɛ 3:15.