Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 78

Zezi boli Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n

Zezi boli Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n

Kɛ be yoli Zezi i batɛmun’n, w’a cɛman yɛ ɔ boli jasin fɛ’n i bolɛ bo-ɔ. Ɔ se sran mun kɛ: ‘Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n w’a mantan koko.’ Kɛ ɔ́ kɔ́ Galile nin Zide’n, i sɔnnzɔnfuɛ mun be su i su. Kɛ Zezi sɛli i sin Nazarɛti m’ɔ ti i klɔ’n i su lɔ’n, ɔ ɔli Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun lɔ. Ɔ tikeli Ezai fluwa’n su, kpɛkun ɔ mɛnnin i nɛn’n su kanngannin ndɛ nga be klɛli’n nun. Be klɛli i kɛ: ‘Zoova fɛli i wawɛ’n mannin min naan n bo jasin fɛ’n.’ Sran mun be kunndɛ kɛ Zezi yo abonuan sa mun. Sanngɛ ndɛ nga Zezi kanngannin’n kle kɛ like cinnjin nga ti yɛ Ɲanmiɛn fɛli i wawɛ’n mɛnnin i’n, yɛle jasin fɛ’n i bolɛ’n. Kɛ ɔ wieli ndɛ’n nun kanngan’n, ɔ seli kɛ: ‘Andɛ’n, ndɛ nga w’a kpɛn su.’

I sin’n, Zezi ɔli Galile Jenvie’n i nuan lɔ. Ɔ wunnin jue trafuɛ nnan mɔ i sin’n, be wa kacili i sɔnnzɔnfuɛ’n. Be yɛle Piɛli, Andre, Zaki, yɛ Zan. Kɛ ɔ wunnin be’n, ɔ seli be kɛ: ‘Amun su min su. Ń má yó maan amún trá sran mun kɛ be fa tra jue’n sa.’ Be kali lɛ be yacili be junman’n, kpɛkun be suli i su. Be wlanwlannin Galile mɛn’n nun be boli Zoova i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n. Be kannin Ɲanmiɛn ndɛ’n gua mun be bo, Ɲanmiɛn sulɛ sua mun be nun, ɔ nin akpɔ mun be su. Lika kwlaa nga be kɔ’n, sran kpanngban kpa be su be su. Zezi i su ndɛ’n truli lele juli Siri mɛn’n nun lɔ.

Zezi mɛnnin i sɔnnzɔnfuɛ wie mun be tinmin naan be yo sran mun be juejue, yɛ be fuan mmusu mun. Kɛ ɔ́ bó jasin fɛ’n klɔ kanngan nin klɔ dandan mun be su’n, ɔ nin i sɔnnzɔnfuɛ wie mun yɛ be kɔ-ɔ. Bla wie mɔ be lafi Ɲanmiɛn su’n, be niannin Zezi nin i sɔnnzɔnfuɛ mun be lika. Bla sɔ mun be nun wie yɛle Mari m’ɔ fin Magdala’n, ɔ nin Zanin, yɛ Sizanin, ɔ nin bla wie mun ekun.

Zezi kleli i sɔnnzɔnfuɛ mun jasin fɛ’n i bolɛ. I sin’n, ɔ sunmannin be kɛ be ko bo jasin fɛ’n. Be wlanwlannin Galile mɛn’n nun. Ɔ maan sran kpanngban kpa be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ, yɛ be yoli be batɛmun. Kɛ mɔ sran kpanngban be kunndɛ kɛ bé káci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n ti’n, Zezi fa be sunnzunnin fie kun mɔ i su ninnge mun be kpɛlɛ’n w’a ju’n. I sɔ’n ti’n, ɔ seli kɛ: ‘Amun srɛ Zoova kɛ ɔ fa sran kpanngban bla naan be di junman’n.’ I sin’n, ɔ fɛli i sɔnnzɔnfuɛ ableso (70),  kpɛkun ɔ sunmannin be nɲɔnnɲɔn naan be ko bo jasin fɛ’n Zide mɛn’n nun. Be kannin Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i ndɛ kleli sran wafawafa kwlaa. Kɛ be sali be sin’n, be kannin be junman’n i su ndɛ kleli Zezi. Nanwlɛ, be klun jɔli dan. Satan kwlá jranman jasin fɛ bolɛ junman’n.

Zezi yoli like kwlaa nga ɔ kwla yo’n naan sɛ ɔ kɔ ɲanmiɛn su’n, i sɔnnzɔnfuɛ mun b’a kwla di junman cinnjin sɔ’n titi. Ɔ seli be kɛ: ‘Amun bo jasin fɛ’n asiɛ wunmuan’n su. Amun kle sran mun Ɲanmiɛn Ndɛ’n, yɛ amun yo be batɛmun.’

“Ɔ fata kɛ n wɔ klɔ uflɛ su naan n ko bo Ɲanmiɛn i Famiɛn dilɛ’n i jasin fɛ’n. Afin i sɔ’n ti yɛ be sunmannin min-ɔn.”—Liki 4:43.