Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 60

Famiɛn diwlɛ kun m’ɔ́ ká lɛ tititi’n

Famiɛn diwlɛ kun m’ɔ́ ká lɛ tititi’n

Cɛn kun kɔnguɛ’n, Famiɛn Nɛbikadnɛzali cɛnnin laliɛ kun. Laliɛ sɔ’n kun srɛ kpa. I sɔ’n ti’n, i akunndan’n sanngannin, ɔ maan ɔ kwlá lafiman. Ɔ flɛli i wunnzue yifuɛ mun, kpɛkun ɔ seli be kɛ: ‘Amun tu min laliɛ’n i bo kle min.’ Be seli i kɛ: ‘Nannan, kan laliɛ sɔ’n i ndɛ kle e.’ Sanngɛ Nɛbikadnɛzali seli be kɛ: ‘Cɛcɛ! Amun bɔbɔ amun kan laliɛ’n i ndɛ kle min. Sɛ amun a kanman’n, ń kún amun.’ Be seli i ekun kɛ: ‘Kan laliɛ’n i ndɛ kle e. I liɛ’n, é tú i bo é klé wɔ.’ Ɔ tɛli be su kɛ: ‘Amun kunndɛ kɛ amún láka min. Amun kan laliɛ nga n cɛnnin’n i ndɛ kle min.’ Be seli famiɛn’n kɛ: ‘Like nga a se e kɛ e yo i yɛ’n, sran fi kwlá yoman.’

Nɛbikadnɛzali fali ya dan kpa. I sɔ’n ti’n, i waan be kun i nvle’n nun sa sifuɛ mun be kwlaa. Daniɛli nin Sadraki nin Mesaki, ɔ nin Abɛdnego be o sa sifuɛ sɔ mun be nun wie. Daniɛli seli famiɛn’n kɛ ɔ man be blɛ kan. I sin’n, ɔ nin i janvuɛ mun be srɛli Zoova. Be seli i kɛ ɔ uka be. ?Ngue yɛ Zoova yoli-ɔ?

Zoova yoli maan Daniɛli wunnin laliɛ nga Nɛbikadnɛzali cɛnnin’n, kpɛkun ɔ tuli i bo kleli i. Kɛ aliɛ cɛnnin’n, Daniɛli ko wunnin famiɛn’n i sran mun be nun kun wun, kpɛkun ɔ seli i kɛ: ‘Nán kun sa sifuɛ mun. N kwla tu laliɛ nga famiɛn’n cɛnnin’n i bo.’ Yɛ famiɛn’n i sran’n fali Daniɛli ɔli famiɛn’n i wun lɔ-ɔ. Daniɛli seli famiɛn’n kɛ: ‘Sa nga bé wá jú’n, yɛ Ɲanmiɛn fa kleli wɔ-ɔ. Laliɛ nga a cɛnnin’n yɛ: A wunnin like kun kɛ waka sran sa. Ɔ ti dan kpa. I ti’n ti saka ɔkwlɛ, i wue’n nin i sa mun be ti jɛtɛ ufue, i klun’n nin i sɔwa mun be ti aaba, i ja mun be ti blalɛ, i ja ngbabua mun be bue ti blalɛ yɛ be bue ti fa. Kpɛkun yɔbuɛ kun fin oka kun su ɔ wa finnin waka sran’n i ja ngbabua’n. Waka sran’n fufuli, ɔ kacili ndutre, kpɛkun aunmuan’n fa ɔli. Yɔbuɛ’n kacili oka dan kun, kpɛkun ɔ deli asiɛ wunmuan’n.’

I sin’n, Daniɛli seli kɛ: ‘Ɔ laliɛ’n i bo’n yɛ: Like nga a wunnin i’n, i ti m’ɔ ti sika ɔkwlɛ’n, yɛle ɔ famiɛn diwlɛ’n. Jɛtɛ ufue’n ti famiɛn diwlɛ kun m’ɔ́ bá ɔ sin’n i nzɔliɛ. I sin ekun’n, famiɛn diwlɛ uflɛ wá bá. I nzɔliɛ yɛle aaba’n. Ɔ́ wá síe asiɛ wunmuan’n. Famiɛn diwlɛ ng’ɔ́ sú i su ekun’n, ɔ́ wá yó kekleke kɛ blalɛ sa. I agualiɛ su’n, famiɛn diwlɛ ng’ɔ́ bá’n, i nun búbú. I bue wie mun bé yó kekleke kɛ blalɛ sa, yɛ i bue wie mun bé yó fakafaka kɛ fa sa. Yɔbuɛ m’ɔ kacili oka’n, yɛle Ɲanmiɛn i Famiɛn diwlɛ’n. Ɔ́ wá núnnún famiɛn diwlɛ sɔ mun, kpɛkun ɔ́ ká lɛ tititi.’

Nɛbikadnɛzali kotoli, kpɛkun ɔ utuli i ɲin ase Daniɛli i bo lɛ. Ɔ seli kɛ: ‘Ɔ Ɲanmiɛn’n yɛ ɔ tuli laliɛ sɔ’n i bo kleli wɔ-ɔ. Ɲanmiɛn wie fi nin i sɛman.’ Nɛbikadnɛzali w’a kunman Daniɛli kun. I kpa bɔbɔ’n, ɔ fɛ i sieli i i sa sifuɛ mun be su kpɛn. Yɛ ɔ sieli i Babilɔnin akpasua’n i su kpɛn wie. ?A wun wafa nga Zoova tɛli Daniɛli i srɛlɛ’n su’n?

“Be yiayiali be lika nga Ebre nun’n be flɛ i Aamagedɔn’n i nun.”—Sa Nglo Yilɛ 16:16.