Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 85

Zezi yoli bian kun juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun

Zezi yoli bian kun juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun

Farizifuɛ mun be kpɔ Zezi. Be kunndɛ kɛ ɔ yo sa wie naan bé jrán su bé trɛ́ i. Be waan ɔ fataman kɛ ɔ yo sran mun be juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun. Wunmiɛn-lolɛ-cɛn kun nun’n, Zezi wunnin aɲinsifuɛ kun. Ɔ ti akpɔ nuan lɛ, ɔ su srɛsrɛ like. Ɔ seli i sɔnnzɔnfuɛ mun be kɛ: ‘Amun nian wafa nga Ɲanmiɛn wá fɛ́ i tinmin’n ɔ́ yó bian nga i juejue’n.’ Zezi fɛli i nuan nzue’n kpitali fa. Kpɛkun ɔ fa tali bian’n i ɲinma mun be su. Yɛ ɔ seli i kɛ: ‘Ko wunnzin ɔ ɲrun nun Siloamun nzue’n nun.’ Kɛ bian’n yoli sɔ’n, ɔ wunnin ase. Kpɛ klikli ng’ɔ́ wún ase’n, yɛ ɔ o lɛ-ɔ.

Sa sɔ’n boli sran mun be nuan. Be seli kɛ: ‘?Nán bian ng’ɔ tran wa srɛsrɛ like’n yɛ ɔ o lɛ-ɔ? ?Annzɛ kusu sran uflɛ-ɔ?’ Yɛ bian’n seli be kɛ: ‘Min yɛ be wuli min aɲinsifuɛ’n niɔn.’ Sran mun be usɛli i kɛ: ‘?Ɔ yoli sɛ yɛ a wun ase siɛn’n niɔn?’ Kɛ ɔ yiyili ndɛ’n nun kleli be’n, be fɛ i ɔli Farizifuɛ mun be sin.

Bian’n seli Farizifuɛ mun be kɛ: ‘Zezi fali fa tɛli i min ɲinma mun be su, kpɛkun ɔ seli min kɛ n ko wunnzin min ɲrun nun. Kɛ n ko wunnzinnin nun’n, yɛ n wunnin ase-ɔ.’ Farizifuɛ mun be seli kɛ: ‘Sɛ Zezi yo sran juejue Wunmiɛn-lolɛ-cɛn’n nun’n, nn i tinmin’n finman Ɲanmiɛn.’ Sanngɛ be nun wie mun be seli kɛ: ‘Sɛ i tinmin’n finman Ɲanmiɛn’n, nn ɔ su kwlá yoman sran mun be juejue.’

Farizifuɛ mun be flɛli bian’n i si nin i nin, kpɛkun be usali be kɛ: ‘?Ɔ yoli sɛ yɛ amun wa’n ɔ wun ase siɛn’n niɔn?’  Srɛ kunnin bian’n i si nin i nin. Afin Farizifuɛ mun be seli kɛ sran kwlaa ng’ɔ lafi Zezi su’n, bé fúɛn i Ɲanmiɛn sulɛ sua’n nun. I sɔ’n ti’n, be seli kɛ: ‘E siman nun. Amun usɛ i bɔbɔ.’ Farizifuɛ mun be usali bian’n i kosan sunman, naan w’a se be kɛ: ‘N kɛnnin i kwlaa n kleli amun. ?Ngue ti yɛ amun te usa min kosan ekun-ɔn?’ Farizifuɛ mun be fali ya kpa. I sɔ’n ti’n, be kɛnnin i bo.

Zezi ɔli bian’n i wun lɔ ko usɛli i kɛ: ‘?A lafi Mesi’n i su?’ Ɔ tɛli i su kɛ: ‘Sɛ n si sran sɔ’n, ń láfi i su.’ Zezi seli i kɛ: ‘Min yɛ n ti Mesi’n niɔn.’ Ɔ yoli bian’n i juejue, kpɛkun ɔ ukɛli i maan ɔ lafili i su. Nanwlɛ, i lɛ’n nun’n Zezi kleli kɛ i klun ti ufue dan.

“Amun a fɔn, afin amun siman Ɲanmiɛn Ndɛ’n, yɛ kusu amun siman Ɲanmiɛn i tinmin’n.”—Matie 22:29.