Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 69

Gabliɛli ko wunnin Mari wun

Gabliɛli ko wunnin Mari wun

Elizabɛti i osufuɛ kun suan Mari. Ɔ tran Nazarɛti klɔ m’ɔ o Galile mɛn’n nun lɔ’n su. Mari nin bian kun m’ɔ suan Zozɛfu’n be sunnzunnin kɛ bé já. Bian sɔ’n ti waka sɛfuɛ. Kɛ Elizabɛti wunnzɛli m’ɔ dili anglo nsiɛn’n, anzi Gabliɛli fiteli Mari i ɲrun. Ɔ seli i kɛ: ‘Mari, Zoova i klun jɔ ɔ wun kpa.’ Mari siman sa nga ti yɛ Gabliɛli kannin sɔ’n. Gabliɛli seli i kɛ: ‘Á wá wúnnzɛ, yɛ á wá wú ba yasua kun. Tɔn i dunman kɛ Zezi. Ɔ́ wá yó Famiɛn. I Famiɛn diwlɛ’n ká lɛ tititi.’

Mari seli i kɛ: ‘?Ɔ́ yó sɛ naan w’a yo ye? E nin yasua e nin-a siman sua le.’ Gabliɛli seli i kɛ: ‘Zoova kwla sa kwlaa yo. I wawɛ’n wá jrá ɔ su, yɛ á wá wú ba yasua kun. Ɔ osufuɛ Elizabɛti kusu w’a wunnzɛ.’ Mari seli i kɛ: ‘N ti Zoova i kanga. Maan ɔ yo kɛ nga a fa kannin’n sa.’

 Mari ɔli Elizabɛti i osu nianlɛ i klɔ lɔ. Klɔ sɔ’n wo okaoka’m be bue liɛ’n su lɔ. Kɛ Mari yoli Elizabɛti i like cɛ’n, Elizabɛti wunnin kɛ ba ng’ɔ o i klun lɔ’n kplikplili. Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali Elizabɛti su. Ɔ seli Mari kɛ: ‘Mari, Ɲanmiɛn yrali ɔ su dan. ?Wan yɛle min mɔ min Min’n i nin’n ba min wun wa-ɔ?’ Mari seli kɛ: ‘Ń mánmán Zoova.’ Mari dili anglo nsan Elizabɛti i wun lɔ. I sin’n, ɔ sɛli i sin Nazarɛti.

Kɛ Zozɛfu wunnin kɛ Mari w’a wunnzɛ’n, i waan ɔ jɛmɛn i kun. Sanngɛ anzi kun seli i laliɛ nun kɛ: ‘Nán se kɛ a jaman Mari kun. W’a yoman sa tɛ fi.’ Ɔ maan Zozɛfu jali Mari, yɛ ɔ fɛ i ɔli i awlo.

“Like kwlaa nga Anannganman waan ɔ́ yó’n, ɔ yo. Sɛ Nyanmiɛn b’ɔ la nglo lɔ plaii’n su lɔ o, sɛ asiɛ’n su wa o.” —Jue Mun 135:6.