Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 100

Pɔlu nin Timote

Pɔlu nin Timote

Gbanflɛn kaan kun o Listri lɔ asɔnun’n nun’n, be flɛ i kɛ Timote. I si ti Glɛki, yɛ i nin ti Zuifu. Be flɛ i nin kɛ Enisi, yɛ be flɛ i nannan bla’n kɛ Loisi. Timote i kaan nun’n, i nin ɔ nin i nannan bla’n be kannin Zoova i ndɛ kleli i.

Kɛ Pɔlu kɔ́ jasin bolɛ i kpɛ nɲɔn su’n, ɔ ɔli Listri. Ɔ wunnin kɛ Timote klo aniaan mun kpa, naan ɔ kunndɛ kɛ ɔ́ úka be. I sɔ’n ti’n, Pɔlu seli i kɛ ɔ ko sunmɛn i. Pɔlu kleli Timote i like blɛblɛblɛ naan ɔ si jasin fɛ’n i bo, yɛ ɔ si like kle.

Lika kwlaa nga Pɔlu nin Timote be kɔ’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n uka be. Cɛn kun kɔnguɛ’n, sran kun seli Pɔlu aolia nun kɛ ɔ wɔ Maseduanin naan ɔ ko uka be. Ɔ maan Pɔlu nin Timote nin Silasi, ɔ nin Liki be ɔli lɔ be ko boli jasin fɛ’n, kpɛkun be takali asɔnun mun.

Maseduanin klɔ nga be flɛ i kɛ Tesaloniki’n su lɔ’n, yasua nin bla kpanngban be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ. Sanngɛ Zuifu wie mun be ɲin cili Pɔlu nin i wiengu mun. Be wlawlali sran mun, kpɛkun be trali aniaan mun be ɔli kpɛnngbɛn mun be ja su. Kɛ bé kɔ́’n, be kpan se kɛ: ‘Bian nga mun be kpɔ Rɔmun siefuɛ’n!’ Pɔlu nin Timote be wunnin kɛ sa yaya kwla ɲan be. I sɔ’n ti’n, kɔnguɛ’n be wanndi ɔli Bere.

Be nga be tran Bere lɔ’n be klo Ɲanmiɛn ndɛ’n i tielɛ. Ɔ maan Glɛki nin Zuifu kpanngban be kacili Zezi i sɔnnzɔnfuɛ lɔ. Sanngɛ Zuifu wie mun be fin Tesaloniki be wa wlawlali sran mun. I sɔ’n ti’n, Pɔlu jasoli lɛ ɔli Atɛnin. Timote nin Silasi yɛ be kali Bere lɛ-ɔ. Be wlali aniaan mun be fanngan. Kɛ ɔ cɛli kan’n, Pɔlu sunmannin Timote Tesaloniki lɔ naan ɔ ko uka aniaan mun. Afin sran mun be su kle be yalɛ lɔ. I sin’n, Pɔlu sunmannin Timote kɛ ɔ sinsin asɔnun wie mun ekun be su naan ɔ wla aniaan mun be fanngan.

Pɔlu seli Timote kɛ: ‘Be nga be kunndɛ kɛ bé sú Zoova’n, saan bé klé be yalɛ.’ Ɲanmiɛn su mɔ Timote lafi’n ti’n be kleli i yalɛ, kpɛkun be wlɛli i bisua. Sanngɛ ɔ dili aklunjuɛ, afin i lɛ nun’n ɔ kwla kle kɛ ɔ su Zoova nanwlɛ su.

Pɔlu seli Filipufuɛ mun kɛ: ‘Ń má súnman Timote amun wun lɔ. Ɔ́ wá klé amun ndɛ nanwlɛ’n i su nantilɛ, yɛ ɔ́ klé amun jasin fɛ’n i bolɛ.’ Pɔlu si kɛ ɔ kwla lafi Timote su. Be nɲɔn’n be ti janvuɛ, yɛ be suli Ɲanmiɛn likawlɛ afuɛ kpanngban.

“N leman sran fi mɔ amun ndɛ lo i kpa kɛ i sa-ɔ. Be onga’m be liɛ’n, be bɔbɔ be ninnge mun yɛ be lo be-ɔ, Zezi Klisi i liɛ’n loman be.” —Filipufuɛ Mun 2:20, 21.