Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 28

Balaamun i aflunmun’n ijɔli

Balaamun i aflunmun’n ijɔli

Izraɛlifuɛ mun be boli be nanmue Moabu nvle’n nun, Zurdɛn nzue’n i bue liɛ’n su lɔ. Be o aawlɛ flɛnnɛn nun lɔ ɔ su wa di afuɛ ablanan (40). Be kwlali nvle kpanngban. Siɛn’n, ɔ fata kɛ be wlu mɛn nga Ɲanmiɛn seli kɛ ɔ́ fá mán be’n nun. Sanngɛ srɛ kunnin Balaki m’ɔ ti Moabu famiɛn’n, afin i waan Izraɛlifuɛ mun be su wa de i mɛn’n. Ɔ maan ɔ flɛli bian kun kɛ ɔ bla Moabu naan ɔ wa bo Izraɛlifuɛ mun be sannzan. Be flɛ bian sɔ’n kɛ Balaamun.

Zoova seli Balaamun kɛ: ‘Nán bo Izraɛlifuɛ mun be sannzan.’ I sɔ’n ti’n, Balaamun waan ɔ kɔman. Famiɛn Balaki flɛli i ekun, kpɛkun ɔ seli i kɛ ɔ́ wá mɛ́n i like kwlaa ng’ɔ klo’n. Sanngɛ Balaamun w’a kplinman su. I sin’n, Zoova seli i kɛ: ‘A kwla kɔ. Sanngɛ ndɛ nga n kan kle wɔ’n, i ngunmin yɛ ɔ fata kɛ a kan-ɔn.’

Balaamun fuli i aflunmun’n su, ɔ fali Moabu atin’n. I waan ɔ́ kɔ́ naan ɔ́ kó bó Izraɛlifuɛ mun be sannzan. Kusu nn Zoova w’a dun mmua w’a se i kɛ nán ɔ yo sɔ. Zoova i anzi’n fiteli i ɲrun atin’n su kpɛ nsan. Balaamun wunman anzi’n, sanngɛ i aflunmun’n wun i. I klikli’n nun’n, kɛ aflunmun’n wunnin anzi’n, ɔ yacili atin’n lɛ ɔ ko sinnin bo’n nun. I nɲɔn su liɛ’n, aflunmun’n ɔli ko miannin talɛ’n fii, naan talɛ’n w’a mian Balaamun i ja’n. Kasiɛn su’n, aflunmun’n lali atin’n i afiɛn. I kwlaa sɔ’n nun’n, Balaamun boli aflunmun’n.

I sin’n, Zoova yoli maan aflunmun’n ijɔli. Ɔ usali Balaamun kɛ: ‘?Ngue ti yɛ a bo min-ɔn?’ Balaamun tɛli i su kɛ: ‘A beli min awlɛn ti-ɔ. Sɛ ɔ ti kɛ tokofi o min sa nun bɔbɔ’n, nn n kunnin wɔ w’a cɛ.’ Aflunmun’n seli i kɛ: ‘?A fu min su w’a di afuɛ kpanngban, m’an yo wɔ kɛ nga sa le?’

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Zoova yoli maan Balaamun wunnin anzi’n. Anzi’n seli i kɛ: ‘?Zoova w’a seman wɔ kɛ nán a bo Izraɛlifuɛ mun be sannzan?’  Balaamun seli kɛ: ‘N fɔnnin. Ń má sá min sin.’ Sanngɛ anzi’n seli i kɛ: ‘A kwla kɔ Moabu. Sanngɛ ndɛ nga Zoova kan kle wɔ’n, i ngunmin yɛ ɔ fata kɛ a kan-ɔn.’

?Balaamun fali ndɛ sɔ’n su? Cɛcɛ. Ɔ kunndɛli kɛ ɔ́ bó Izraɛlifuɛ mun be sannzan. Ɔ yoli sɔ kpɛ nsan. Sanngɛ Zoova yoli maan ɔ yrali be su. Kɛ ɔ́ kɔ́ i ɲrun’n, Izraɛlifuɛ mun be wa tɔli Moabufuɛ mun be su. Kpɛkun be kunnin Balaamun. ?Sɛ ɔ ti kɛ i klikli’n nun’n Balaamun fali Zoova i ndɛ’n su’n, nn i bo gúa kɛ ngalɛ’n sa?

“Maan amun nian amun wun kpa aɲinkpli’n i wafa’n kwlaa lika. Afin kannzɛ sran kun le aɲanbeun ninnge kpanngban’n, nán ninnge sɔ mun yɛ be mɛn i nguan-ɔn.”—Liki 12:15.