Kɔ i nun ndɛ'n su trele

Kɔ like ng'ɔ o fluwa'n nun'n su trele

Zoova i Lalofuɛ mun

Kle aniɛn'n Wawle

 LIKE SUANLƐ 94

Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun be su

Ɲanmiɛn wawɛ’n jrali Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun be su

Kɛ Zezi ɔli ɲanmiɛn su mɔ cɛn blu sinnin’n, Ɲanmiɛn wawɛ’n jrɛli i sɔnnzɔnfuɛ mun be su. Afuɛ 33 nun yɛ sa sɔ’n juli-ɔ. Kɛ ɔ́ yó sɔ’n, nn sran kpanngban kpa b’a ba Pantekɔtu’n i dilɛ Zerizalɛmun lɛ. Cɛn sɔ’n nun’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ ya kun ablaɔn (120) be yiali nglo sua kun nun. Kpɛkun abonuan sa kun juli. Like kun m’ɔ ti kɛ sin taaman sa’n, ɔ wa trantrannin be tinuntinun be ti su. Kpɛkun be kannin aniɛn wafawafa mun. Be tili like kun tɛlɛ sua’n nun. Ɔ kpla kɛ aunmuan dan wie sa.

Be nga be fin nvle uflɛ nun be bali Zerizalɛmun lɛ’n, be tili like sɔ’n i tɛlɛ. Ɔ maan be wanndi ɔli sua’n i wun lɔ naan bé kó nían. Kɛ be juli lɔ’n, be wunnin kɛ Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun be su kan ndɛ sran mun be aniɛn mun be nun. I sɔ’n boli be nuan. Be seli kɛ: ‘?Nán Galilefuɛ mun-ɔn? ?Ɔ yo sɛ yɛ be kwla kan ndɛ e aniɛn mun be nun-ɔn?’

Kɛ ɔ yoli sɔ’n, Piɛli nin akoto onga mun be jaso jrannin sran mun be ɲrun lɛ. Piɛli kannin Zezi i wulɛ’n i ndɛ. Kpɛkun ɔ seli kɛ  Zoova cɛnnin i nguan. I sin’n ɔ seli kɛ: ‘Siɛn’n, Zezi o ɲanmiɛn su lɔ. Ɔ o Ɲanmiɛn i sa fama su. Ɲanmiɛn wawɛ m’ɔ seli kɛ ɔ́ fá mán e’n, yɛ w’a fa man e yɛ. I sɔ’n ti yɛ amun wun abonuan sa nga mun, mɔ amun ti ndɛ nga mun-ɔn.’

Ndɛ nga Piɛli kannin’n, ɔ wluwluli sran mun be wun kpa. I sɔ’n ti’n, be usali kɛ: “?Ngue yɛ ɔ fata kɛ e yo-ɔ?” Piɛli tɛli be su kɛ: ‘Amun yaci sa tɛ’n i yolɛ, yɛ maan be yo amun batɛmun Zezi dunman nun. Yɛ Ɲanmiɛn fɛ́ i wawɛ’n mán amun.’ Cɛn sɔ’n nun’n, be yoli sran kɔe akpi nsan (3.000) be batɛmun. Kɛ ɔ fɛ i lɛ’n, Zezi i sɔnnzɔnfuɛ mun be su wa ukali ndɛndɛ kpa Zerizalɛmun lɔ. Ɲanmiɛn wawɛ’n ukali akoto mun. Ɔ maan be takali asɔnun kpanngban naan like kwlaa nga Zezi seli be kɛ be yo’n, b’a kwla fa kle be nga b’a kaci Zezi i sɔnnzɔnfuɛ’n.

“Sɛ a kɛn i sran’m be ɲrun kɛ Zezi ti e Min naan ɔ awlɛn’n nun lɔ’n, a lafi su kpa kɛ Ɲanmiɛn cɛnnin i’n, á fíte nun.”—Rɔmunfuɛ Mun 10:9.