Surat ha mga Taga-Roma 8:1-39

  • Kinabuhi ngan kagawasan pinaagi han espiritu (1-11)

  • Espiritu han pag-ampon nagtitestigo (12-17)

  • Linarang nahulat han kagawasan han mga anak han Dios (18-25)

  • ‘Espiritu nakikimalooy para ha aton’ (26, 27)

  • Itinanda nga daan han Dios (28-30)

  • Madaugon pinaagi han gugma han Dios (31-39)

8  Salit an mga kahiusa ni Kristo Jesus diri ginpapahayag nga salaan.  Kay an balaud han espiritu nga naghahatag hin kinabuhi nga kahiusa ni Kristo Jesus naghatag ha imo hin kagawasan+ tikang ha balaud han sala ngan han kamatayon.  An waray mahimo han Balaud+ kay maluya ito+ tungod han unod, ginhimo han Dios pinaagi ha pagsugoa han iya kalugaringon nga Anak+ ha dagway han tawo*+ para wad-on an sala. Ngan salit iya ginhuhukman an sala han unod,  basi an matadong nga iginpapatuman han Balaud matuman ha aton+ nga nagkikinabuhi,* diri uyon ha unod, kondi uyon ha espiritu.+  Kay an mga nagkikinabuhi uyon ha unod naghuhunahuna han mga butang han unod,+ pero an mga nagkikinabuhi uyon ha espiritu naghuhunahuna han mga butang han espiritu.+  Kay an paghunahuna han unod nangangahulogan hin kamatayon,+ kondi an paghunahuna han espiritu nangangahulogan hin kinabuhi ngan kamurayawan;+  tungod kay an paghunahuna han unod nangangahulogan hin pakig-away ha Dios,+ kay diri ito nasugot ha balaud han Dios, ngan diri gud ito makakabuhat hito.  Salit an mga nagios uyon ha unod diri makakapalipay ha Dios.  Pero nasunod kamo, diri ha unod, kondi ha espiritu,+ kon tinuod nga aada ha iyo an espiritu han Dios. Pero kon an bisan hin-o waray han espiritu han Kristo, ini nga tawo diri iya. 10  Pero kon kahiusa kamo han Kristo,+ bisan kon an iyo lawas patay tungod han sala, an espiritu nangangahulogan hin kinabuhi tungod han katadongan. 11  Yana, kon aada ha iyo an espiritu niya nga nagbuhi kan Jesus tikang ha mga patay, hiya nga nagbuhi kan Kristo Jesus tikang ha mga patay,+ magbubuhi+ liwat han iyo mortal nga lawas pinaagi han iya espiritu nga aada ha iyo. 12  Salit mga kabugtoan, may obligasyon kita, diri ha unod nga nagkikinabuhi uyon ha unod;+ 13  kay kon magkinabuhi kamo uyon ha unod, sigurado nga mamamatay kamo; pero kon papatayon niyo an mga buhat han lawas+ pinaagi han espiritu, mabubuhi kamo.+ 14  Kay an ngatanan nga gin-giyahan han espiritu han Dios mga anak gud han Dios.+ 15  Kay waray kamo kumarawat hin espiritu han pagkauripon nga hinungdan nga mahadlok na liwat, kondi kumarawat kamo hin espiritu han pag-ampon sugad nga mga anak, nga pinaagi hito nga espiritu naguliat kita: “Abba,* Amay!”+ 16  An espiritu mismo nagtitestigo upod han aton espiritu+ nga mga anak kita han Dios.+ 17  Kon sugad, kon mga anak kita, mga manurunod liwat kita—mga manurunod gud han Dios, pero mga igkasi-manurunod+ han Kristo—kon mag-antos kita pariho ha iya+ basi paghimayaon liwat kita upod niya.+ 18  Kay ginhuhunahuna ko nga waray la an mga pag-antos ha presente nga panahon kon itanding ha himaya nga igpapahayag pinaagi ha aton.+ 19  Kay an mga linarang naghuhulat ngan nagpapamulat gud ha pagpahayag han mga anak han Dios.+ 20  Kay an mga linarang nagin sakop han kawaray-pulos,+ diri tungod kay kaburut-on nira, kondi tungod han kaburut-on han Dios nga nagtugot nga magin sakop hira han kawaray-pulos, pero nagtagana hiya hin paglaom 21  nga an mga linarang mismo tatagan liwat hin kagawasan+ tikang ha pagin uripon han pagkadunot ngan magkaada han mahimayaon nga kagawasan han mga anak han Dios. 22  Kay maaram kita nga an ngatanan nga linarang padayon nga naghaharoy nga magkaurupod ngan nagsasakit nga magkaurupod tubtob yana. 23  Diri la ito, pero kita liwat nga may-ada han siyahan nga mga bunga, nga amo an espiritu, oo, kita mismo naghaharoy ha aton kasingkasing+ samtang ginhuhulat gud naton an pag-ampon ha aton sugad nga mga anak,+ an kagawasan tikang ha aton lawas pinaagi han lukat. 24  Kay gintalwas kita hini nga paglaom; pero an paglaom nga nakikita diri paglaom, kay kon nakikita han usa nga tawo an usa nga butang, naglalaom pa ba hiya hito? 25  Pero kon naglalaom+ kita ha diri naton nakikita,+ padayon nga ginhuhulat gud naton ito nga may pagpailob.+ 26  Ha pariho nga paagi, an espiritu nabulig liwat para han aton kaluyahan;+ kay an problema diri kita maaram kon ano an aton sadang ig-ampo uyon ha aton ginkikinahanglan, pero an espiritu mismo an nakikimalooy para ha aton may kalabotan ha diri naipapahayag* nga mga pagharoy. 27  Pero an Dios nga nag-uusisa han mga kasingkasing+ maaram han iginpapasabot han espiritu, kay nanginginyupo ito uyon ha kaburut-on han Dios para ha mga baraan. 28  Maaram kita nga ginpapahinabo han Dios nga an ngatanan nga iya ginbubuhat urosa nga nagkukooperar para ha kaopayan han mga nahigugma ha Dios, an mga gintawag uyon ha iya katuyoan;+ 29  kay an iya siyahan nga mga ginkilala iya liwat itinanda nga daan nga magin sugad ha dagway han iya Anak,+ basi hiya an magin suhag+ han damu nga magburugto.+ 30  Dugang pa, an iya mga itinanda nga daan+ amo liwat an iya mga gintawag;+ ngan an iya mga gintawag amo liwat an iya mga iginpahayag nga magin matadong.+ Ha kataposan, an iya mga iginpahayag nga matadong amo liwat an iya mga ginhimaya.+ 31  Salit ano an aton masisiring mahitungod hini nga mga butang? Kon an Dios dapig ha aton, hin-o an makontra ha aton?+ 32  Tungod kay waray ngani hiya mag-alang paghatag han iya kalugaringon nga Anak lugod igintubyan hiya ha kamatayon para ha aton ngatanan,+ diri ba liwat an Dios ngan an iya Anak malipayon nga maghahatag ha aton han ngatanan nga iba pa nga butang? 33  Hin-o an mag-aakusar kontra ha mga pinili han Dios?+ An Dios mismo an nagpapahayag nga matadong hira.+ 34  Hin-o an maghuhukom ha ira? Hi Kristo Jesus nga namatay ngan ginbuhi, hiya nga aada ha too han Dios+ ngan hiya liwat nga nakikimalooy para ha aton.+ 35  Hin-o an makakagbulag ha aton tikang ha gugma han Kristo?+ An kasakitan ba o kakurian o pagtimaraot o kagutom o pagin hubo o peligro o espada?+ 36  Sugad la han nahisurat: “Tungod ha imo ginpapamatay kami ha bug-os nga adlaw; ginhuhunahuna kami nga sugad hin mga karnero nga irihawon.”*+ 37  Ha kabaliktaran, bisan pa hini ngatanan nga butang bug-os nga nagdadaog+ kita pinaagi ha iya nga nahigugma ha aton. 38  Kay kombinsido ako nga bisan an kamatayon, bisan an kinabuhi, bisan an mga anghel, bisan an mga gobyerno, bisan an mga butang nga aanhi yana, bisan an mga butang nga maabot, bisan an mga gahum,+ 39  bisan an kahitas-an, bisan an kahiladman, bisan an anoman nga iba pa nga linarang diri makakagbulag ha aton ha gugma han Dios nga aada kan Kristo Jesus nga aton Ginoo.

Mga footnote

Lit., “han makasasala nga unod.”
Lit., “naglalakat.”
Hebreo o Aramaico nga pulong nga nangangahulogan nga “O Amay!”
O “diri naiyayakan.”
Ha iba nga lugar, “paratayon.”