Surat ha mga Taga-Roma 16:1-27

  • Iginpapakilala ni Pablo hi Febe (1, 2)

  • Ginkumusta an mga Kristiano ha Roma (3-16)

  • Pahamangno kontra ha pagkabahin-bahin (17-20)

  • Nangumusta an mga igkasi-magburuhat ni Pablo (21-24)

  • Sagrado nga tinago iginpahibaro (25-27)

16  Iginpapakilala* ko ha iyo hi Febe nga aton bugto nga babaye, nga usa nga ministro ha kongregasyon ha Cencrea,+  basi maabiabi niyo hiya sugad nga sumurunod han Ginoo ha paagi nga angay ha mga baraan ngan ihatag ha iya an anoman nga bulig nga iya ginkikinahanglan,+ kay hiya liwat paradepensa han damu nga kabugtoan, pati na ha akon.  Ipaabot an akon pangumusta kanda Prisca ngan Aquila+ nga akon mga igkasi-magburuhat ha buruhaton ni Kristo Jesus,  nga nagbutang ha peligro han ira kinabuhi para ha akon*+ ngan diri la ako an nagpapasalamat ha ira kondi pati liwat an ngatanan nga kongregasyon han mga nasud.  Kumustaha liwat an kongregasyon nga nagkakatirok ha ira balay.+ Kumustaha an akon hinigugma nga hi Epeneto, nga usa han siyahan nga mga bunga ha Asia para ha Kristo.  Kumustaha hi Maria, nga maduruto nga nagbubuhat para ha iyo.  Kumustaha an akon mga paryente+ ngan igkasi-priso nga hira Andronico ngan Junias, nga kilala gud han mga apostol ngan mas maiha na nga kahiusa han Kristo kay ha akon.  Ipaabot an akon pangumusta kan Ampliato nga hinigugma ko nga bugto ha Ginoo.  Kumustaha hi Urbano nga aton igkasi-magburuhat ha buruhaton han Kristo, ngan an akon hinigugma nga hi Estakis. 10  Kumustaha hi Apeles nga gin-uuyonan han Kristo. Kumustaha an mga aada ha panimalay ni Aristobulo. 11  Kumustaha an akon paryente nga hi Herodion. Kumustaha an mga aada ha panimalay ni Narciso nga mga sumurunod han Ginoo. 12  Kumustaha hira Trifena ngan Trifosa, mga babaye nga maduruto nga nagbubuhat han buruhaton han Ginoo. Kumustaha an aton hinigugma nga hi Persis, kay maduruto nga nagbubuhat hiya ha buruhaton han Ginoo. 13  Kumustaha hi Rufo nga pinili han Ginoo, pati an iya nanay nga sugad hin nanay ko liwat. 14  Kumustaha hira Asincrito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, ngan an kabugtoan nga kaupod nira. 15  Kumustaha hira Filologo ngan Julia, hi Nereo ngan an iya bugto nga babaye, ngan hi Olimpas, ngan an ngatanan nga baraan nga kaupod nira. 16  Kumustaha niyo an usa kag usa pinaagi hin baraan nga harok. Ginkukumusta kamo han ngatanan nga kongregasyon han Kristo. 17  Yana ginsasagdonan ko kamo mga kabugtoan, nga mag-ikmat kamo ha mga naghihimo hin pagkabahin-bahin ngan mga hinungdan han kahipakdol* nga diri uyon ha katutdoan nga iyo hinbaroan, ngan maglikay kamo ha ira.+ 18  Kay an sugad hito nga klase hin mga tawo mga uripon, diri han aton Ginoo nga Kristo, kondi han ira mga hingyap,* ngan gindadani nira an kasingkasing han mga inosente pinaagi han tuso nga panyakan ngan pag-ulog-ulog. 19  An iyo pagkamasinugtanon nakikita han ngatanan, ngan salit nalilipay gud ako tungod ha iyo. Pero karuyag ko nga magin maaramon kamo mahitungod han maopay, kondi inosente mahitungod han maraot.+ 20  Ngan an Dios nga naghahatag hin kamurayawan hirani na magbungkag kan Satanas+ ha ilarom han iyo mga tiil. Hinaot makarawat niyo an diri matupngan nga pagkabuotan han aton Ginoo nga hi Jesus. 21  Nangungumusta ha iyo hi Timoteo nga akon igkasi-magburuhat, sugad man hira Lucio, Jason, ngan Sosipater nga akon mga paryente.+ 22  Ako, hi Tercio, nga ginpasurat hini, nangungumusta ha iyo nga mga sumurunod han Ginoo. 23  Nangungumusta ha iyo hi Gayo+ nga nag-abiabi ha akon ha iya balay ngan han ngatanan ha kongregasyon. Nangungumusta ha iyo hi Erasto, an tesurero* han syudad, pati an iya bugto nga hi Cuarto. 24 * —— 25  Yana ha Iya nga makakaparig-on ha iyo uyon ha maopay nga sumat nga akon iginpapasamwak ngan ha pagsangyaw mahitungod kan Jesu-Kristo, uyon ha pagpahayag han sagrado nga tinago+ nga waray igpahayag ha sulod hin maiha nga panahon 26  pero iginpakita* na yana ngan iginpahibaro na pinaagi han mga tagna ha Kasuratan ha ngatanan nga nasud uyon ha sugo han waray kataposan nga Dios basi iaghat an pagkamasinugtanon pinaagi han pagtoo; 27  ha Dios, nga amo gud la an maaramon,+ magin iya an himaya ha kadayonan pinaagi kan Jesu-Kristo. Amen.

Mga footnote

O “Iginrirekomendar.”
O “akon kalag.”
Kitaa an Glossary.
O “mga tiyan.”
O “tinaporan.”
Kitaa an Ap. A3.
O “iginpahayag.”